Efektywność ekonomiczna wdrażania telepracy w zespołach informatycznych na przykładzie instytucji sektora publicznego

Mirosław Dyczkowski
2012 Problemy Zarzadzania  
Efektywno ekonomiczna wdra ania telepracy w zespo ach informatycznych na przyk adzie instytucji sektora publicznego Miros aw Dyczkowski W pracy zaprezentowano wybrane problemy oceny efektywno ci ekonomicznej wdra ania telepracy w zespo ach informatycznych instytucji sektora publicznego. Telepraca jest form zatrudnienia, która z powodzeniem mo e by stosowana w wi kszo ci prac i zawodów informatycznych. W warunkach konieczno ci racjonalizacji stale rosn cych kosztów pracy niezb dne staje si wdra
more » ... dne staje si wdra anie programów telepracy w zespo ach IT, tak e w instytucjach publicznych. Autor przedstawi podstawy metodyczne badania efektywno ci ekonomicznej takich programów, które bazuje na rachunku CBA (Cost-Benefits Analysis). Szacowanie oczekiwanych korzy ci oparto na kluczowych wska nikach celu (Key Goal Indicators) oraz kluczowych wska nikach wydajno ci (Key Performance Indicators) zalecanych w procesie PO7 Zarz dzanie zasobami ludzkimi IT (Manage IT Human Resources) modelu COBIT ® 4.1 (Control Objectives for Information and related Technology). Zaproponowane podej cie zosta o nast pnie zweryfikowane na przyk adzie rzeczywistego programu telepracy dla informatyków, wdra anego w du ej instytucji publicznej, a wybrane szczegó owe oceny efektywno ci zawarto w niniejszym artykule. Analizuj c problemy pomiaru i oceny efektywno ci ekonomicznej w instytucjach sektora publicznego nale y zwróci uwag na dwa -zdaniem autora -istotne zagadnienia. Po pierwsze trzeba zauwa y , e prace unifikuj ce i standaryzuj ce ocen efektywno ci prowadzone przez OECD, Bank wiatowy czy Komisj Europejsk i jej agendy w ramach m.in. takich koncepcji, jak "nowe zarz dzanie publiczne" (new public management), "zarz dzanie oparte na wynikach" (results-based management) i "zarz dzanie mened erskie w sferze publicznej", wyra nie podkre laj konieczno ekonomizacji sektora publicznego Efektywno ekonomiczna wdra ania telepracy w zespo ach informatycznych.
doi:10.7172/1644-9584.38.11 fatcat:xfa5bokhzjamdmzyt5g5zn62aa