Evaluation of the Last 15 Years of a Tuberculosis Dispensary

Ahmet Önder PORSUK, Çiğdem CERİT
2020 Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials  
Objective: According to the World Health Organization (WHO), tuberculosis (TB) is the World's deadliest infectious disease that made 10 million people ill and killed 1.5 million in 2018. The aim of this study is to contribute to the planning of future services and to create a scientific resource for studies aiming to eliminate TB with the help of precautions, by examining the characteristics of patients receiving service from a tuberculosis dispensary. Methods: Our descriptive and
more » ... e and cross-sectional study was carried out between April -May, 2020. All patients who started treatment in the dispensary between 2005 and 2019 were included in the study. Descriptive and analytical statistics were used for data analysis. p≤0.05 was considered statistically significant. Results: The data of 765 patients were included into the study. During the 15-year period that the study examined, the number of patients receiving service from TB dispensary decreased and their average age increased. Overall treatment success was found as 90.6%. In terms of treatment success, no statistically significant difference was found between the groups according to gender, marital status, working status or qualification of residence area. Conclusion: In our study, the fact that there is no difference in treatment success between individuals with different socioeconomic and cultural characteristics has been interpreted as an indicator of easier access to healthcare services. It has been concluded that the activities for TB control should be shaped by considering local epidemiological features and the practice of financing all treatment costs of TB patients by public resources should be expanded worldwide. Öz Amaç: Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre tüberküloz (TB), 2018 yılında 10 milyon kişinin hastalanmasına ve 1,5 milyon kişinin ölümüne sebep vermiş dünya çapında en bulaşıcı katildir. TB, tüm dünya için olduğu gibi Türkiye için de önemli bir halk sağlığı tehdididir. Bu çalışmanın amacı, bir TB dispanserinden hizmet alan hastaların özelliklerini inceleyerek, gelecekte verilecek hizmetlerin planlanabilmesi ve alınacak önlemlerle TB'nin eliminasyonunu amaçlayan çalışmalara bilimsel bir kaynak oluşturmaktır. Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışmamız, Nisan -Mayıs, 2020 tarihlerinde yapılmıştır. Hastaların bilgilerine hasta dosyaları ve elektronik tıbbi kayıtlar kullanılarak ulaşılmıştır. Dispanserde 2005 -2019 yılları arasında tedavi başlanan her hasta çalışmaya alınmış ve örneklem seçimi yapılmamıştır. Toplanan veriler SPSS ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı ve analitik istatistikler kullanılmıştır. p ≤0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmada toplam 765 hastanın bilgilerine ulaşılmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü 15 yıllık dönemde, TB dispanserinden hizmet alan hastaların sayısının azaldığı, yaş ortalamalarının arttığı görülmektedir. Ortalama tedavi başarısı %90,6 olarak bulunmuştur. Tedavi başarısı açısından hastanın cinsiyeti, medeni durumu, çalışma statüsü, ikamet bölgesinin niteliği gibi açılardan gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Çalışmamızda, farklı sosyoekonomik ve kültürel özelliklere sahip bireylerde tedavi başarısı açısından fark bulunmaması, sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılmasının bir göstergesi olarak yorumlanmıştır. TB kontrolü için yapılan çalışmaların yerel epidemiyolojik özellikler göz önüne alınarak şekillendirilmesi ve TB hastalarının tüm tedavi maliyetlerinin kamu kaynaklarınca finanse edilmesi uygulamasının dünya çapında yaygınlaştırılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
doi:10.4274/mjima.galenos.2020.2020.12 fatcat:lw7xtxi6mfe6jf45rmfn7y53ea