Computer usage of publıc and private primary school students at the secondary level in Şişli district of İstanbul İstanbul Şişli ilçesi resmi ve özel ilköğretim okullarının ikinci basamağında öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar kullanımı

Özlem Metreş, Sevim Savaşer
2019 Journal of human sciences  
Aim: This study was carried out to determine the use of computers among secondary level students, and the impacts of demographical variables on computer usage.Method: Data for this descriptive and cross-sectional designed study was collected via surveys conducted by the researcher on a sample group of 2,304 students. The data was analyzed using percentage distribution, t-test, unilateral variance analysis and Tukey's testsResults: The results of the analysis revealed that the average daily
more » ... average daily computer use of the students in the sample, 51.9 percent of whom are girls, is 107.33±134.98 mins/day. It has been determined that boys use computers more than girls, and the more time they spend on computers, the less successful they are academically. Eyestrain and tiredness are the most frequent adverse impacts of computer use in the student sample, followed by headaches, lack of sleep and eating too much junk food, as lesser adverse impacts.Conclusion: Nut just parents, but everybody should take an integrated approach to determining the risks related to the computer use, which have become an essential part of our lives, and to reducing such risks. School health nursing applications should gain momentum in order to ensure the conscious and controlled use of computers. Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file.ÖzetAmaç: Bu araştırmanın amacı ilköğretim ikinci basamakta öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar kullanım durumlarını ve demografik değişkenlerin bilgisayar kullanımı üzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel bir tasarım olan araştırma verileri araştırmacı tarafından uygulanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Örneklem grubu 2304 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizi yüzdelik dağılım, t-testi, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi ve tukey testi ile gerçekleştirilmiştir.Bulgular: Analiz sonuçlarına göre; %51.9'u kız olan öğrencilerin; günde ortalama bilgisayar kullanım süresi 107.33±134.98 dk/gündür. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha uzun süre bilgisayar kullandığı, bilgisayar kullanım süresi arttıkça akademik başarılarının düştüğü belirlendi. Bilgisayar kullanımına bağlı öğrencilerin en fazla yaşadığı olumsuz etki göz yorgunluğu ve kendini yorgun hissetme iken baş ağrısı, uykusuz kalma ve fazla abur-cubur yeme diğer olumsuz etkilerdi. Sonuç: Yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayar kullanımına bağlı risklerin belirlenmesi ve azaltılmasında toplumdan ebeveynlere kadar tüm bireylerin bütüncül bir yaklaşım içerisinde olmaları gerekmektedir. Bilgisayarın kontrollü kullanımının sağlanması amacıyla okul sağlığı hemşireliği uygulamaları ivme kazanmalıdır
doi:10.14687/jhs.v16i2.5518 fatcat:svgyxibfgbdx7l2hzfjw4wex54