ASSESSMENT OF ACOUSTIC CHARACTER OF URBAN PARKS BY SOUNDWALKS

Işıl KAYMAZ, Nur BELKAYALI, Nevin AKPINAR
2015 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE  
Öz: İşitsel peyzaj kavramı, gürültü yönetimi ve kontrolünün aksine, sesi mekânı tanımlayan bir eleman olarak değerlendirir. Bir mekânın akustik karakteri ise o yere ilişkin işitsel peyzaj özelliklerinin ortaya koyduğu bir yansımadır. Oysa tasarım ve planlama disiplinleri sesi daha çok "gürültü" kapsamında ele almakta, bir tasarım ve planlama ögesi olarak mekansal anlamda değerlendirmemektedirler. Özellikle ulusal literatürde bu konuda farkındalık yaratılmasına ve örnek çalışmaların
more » ... aların yürütülmesine ihtiyaç vardır. Ses yürüyüşleri de bu kapsamda mekânın akustik karakterinin tanımlanmasında sıklıkla kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Bu çalışmada kent parklarının akustik karakterlerinin belirlenmesi amacıyla Ankara kent merkezinde yer alan 5 parkta gerçekleştirilen, ses yürüyüşlerinin sonuçları sunulmuş ve mekansal bağlamda tartışılmıştır. Ses yürüyüşleri süresince hem ses basınç seviyesi ölçümleri yapılmış, hem de gözlem formları doldurulmuştur. Elde edilen veriler parkların fiziksel özellikleri kapsamında tartışılmıştır. Çalışmanın sonucunda kullanım tipleri, kullanıcı yoğunluğu, morfolojik yapı, bitki yoğunluğu ve iklimsel özellikler kent parklarının akustik karakterlerini etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. Ayrıca sesin tasarım ve planlamada daha etkin bir veri olarak kullanımına yönelik öneriler ortaya konmuştur. Abstract: On the contrary of noise management and control, sound is taken as an spatial element which defines the character of a place within the concept of soundscape Acoustic character of a place is a reflection of that place's soundscape.. On the other hand design and planning disciplines have often evaluated sound in terms of noise, rather than a spatial element. There is a need for raising awareness and promoting more research on soundscapes in this context. Soundwalking is a frequently used technique in defining acoustic character of a place. This paper presents the results of a study which was undertaken in 5 urban parks in Ankara city centre in order to define acoustic characteristics of parks by soundwalk method. Both sound pressure level measurements and field survey forms were completed during soundwalks. The data was discussed in terms of spatial characteristics of the parks. The study concludes that land uses, user density, morphological characteristics, vegetation cover and climatic conditions affect the acoustic characteristics of urban parks. Moreover suggestions for integrating sound in design and planning processes were discussed.
doi:10.17365/tmd.201549618 fatcat:t5v5hzmovnfhxmoj6jxubntbk4