IDENTYFIKACJA WIZUALNA A REBRANDING MARKI IDENTYFIKACJA WIZUALNA A REBRANDING MARKI VISUAL IDENTITY AND REBRANDING mgr inż

Katarzyna Wrona
2015 MINIB   unpublished
Celem artykułu jest przybliżenie istoty identyfikacji wizualnej oraz rebrandingu oraz omówienie elementów corporate identity, które ulegają rewitalizacji przy odświeżaniu wizerunku marki. W części pierwszej dokonano analizy pojęcia identyfikacja wizualna, szczególny nacisk kładąc na jej rolę w tworzeniu spójnej tożsamości organizacji. W dalszych rozdziałach szczegółowo przedstawiono kolejne składowe corporate identity -począwszy od logotypu, poprzez druki akcydensowe, reklamy i materiały
more » ... i materiały towarzyszące oraz witryny internetowe, po oznaczenia na budynkach. Omówiono również księgę identyfikacji wizualnej jako zbiór standardów i wytycznych co do stosowania zasad CI. Rozważania oparto na studiach literaturowych, natomiast w ostatnim rozdziale pokazano transformację brandu Instytutu Lotnictwa. Streszczenie Słowa kluczowe: rebranding, identyfikacja wizualna, corporate identity, tożsamość wizualna, logotyp, znak firmowy, druki akcydensowe, księga identyfikacji wizualnej, księga znaków, wizerunek firmy 9 93 3 The goal of this article is to highlight the essence of visual identification and rebranding, as well as to discuss elements of corporate identity, which are subject to revitalization in the process of refreshing the image of a brand. In the first part the article the analysis of the term visual identification is conducted. In the analysis special attention is drawn to the role of visual identification in creating a coherent identity of an organization. In the subsequent chapters further components of corporate identity are presented in detail -starting with logotype, through business forms, advertisements, accompanying materials and Internet websites to signs on buildings. Moreover, corporate identity book as a collection of standards and guidelines for application of corporate identity rules is discussed. The deliberations are based on the study of literature. The last chapter presented the transformation of the brand of Institute of Aviation. Summary Keywords: rebranding, visual identity, corporate identity, visual identification, logotype, trademark, business forms, visual identity book, corporate identity manual, company ima Identyfikacja wizualna a rebranding marki www. minib.pl Wprowadzenie Podstawowym zadaniem, jakie stawia przed sobą każda organizacja, a więc również jednostka naukowo-badawcza, jest proces budowania oraz umacniania świadomości marki w oczach odbiorców, zwany brandingiem. Silna marka to taka, która jest rozpoznawalna na rynku, a jej klienci korzystając z firmowej oferty mają poczucie wyboru czegoś wyjątkowego oraz wartościowego, budzącego zaufanie co do swej niezmiennej i doskonałej jakości. Zdarzają się czasem sytuacje, w których konieczne jest "odnowienie" marki zwane rebrandingiem, polegające na dodaniu do niej określonych właściwości, podkreślających konkretne zmiany wewnątrz firmy. Rebranding stosuje się, jeśli dostrzeże się spadek wartości marki, wynikający ze zmiany trendów na rynku, wejścia konkurencji lub obniżenia renomy firmy, a także gdy dochodzi do fuzji lub przejęcia działalności. Jest to skomplikowany, kosztowny proces, wiążący się z rewolucją w marketingu -dokonuje się zmian w komunikatach z klientem, w reklamowaniu produktów i usług, kładzie się nacisk na inne cechy brandu, przeprojektowuje się całą tożsamość wizualną. Zadanie jest trudne i należy je dobrze zaplanować, bowiem trzeba dotrzeć do wszystkich tych, w których świadomości zdążyła się już ugruntować poprzednia marka 1 . Rebranding organizacji wiąże się często z szokiem dla jej klientów, którzy powinni być traktowani z uwagą, troską i wrażliwością, a sam proces musi przebiegać powoli, aby mogli oni przyswoić sobie nowy wizerunek, którego zmiana czasem wiąże się nie tylko z wprowadzeniem zrewitalizowanego logotypu, ale również czasem z nową nazwą firmy. Czym zatem jest tożsamość wizualna i jakie składowe należy przeprojektować, gdy konieczny jest rebranding marki? Czym jest identyfikacja wizualna? Identyfikacja wizualna firmy (tożsamość wizualna, wizualizacja, corporate identity, CI) to zbiór różnorodnych elementów (graficznych, muzycznych, typograficznych oraz o innym charakterze) wraz z dyrektywami dotyczącymi ich wykorzystania, które ujęte są w księdze tożsamości. Dzięki powyższemu systemowi wszystkie komunikaty marketingowe wysyłane
fatcat:524umtepn5gxrjb4xcxmryljsm