GENERACE MALÝCH ROZPOČTŮ

Petr Dlask, Dana Čápová, Ondřej Lubor Horák, Petr Kalčev
2018 Business & IT  
Abstrakt -CZ U stavebních projektů vlastníci vnímají především grafickou část projektové dokumentace. Tuto zažitou praxi je třeba komentovat s odkazem na stejně důležitou součást dokumentace, kterou je stavební rozpočet zhotovitele stavby. Pro zpracování rozpočtu složitějších projektů je nutná SW výbava, zahrnující komplexní databázi cenových položek různých charakterů. Tato databáze není komerčně členěna pro jednostranně zaměřené malé stavební podniky. Licenční zajištění a pravidelná údržba
more » ... ravidelná údržba takových programů pro ně představuje nadbytečnou finanční zátěž. Pro specializované stavební činnosti je možné separovat požadované položky a aplikovat je pro automatickou generaci rozpočtu. Příspěvek se zaměřuje na kalkulaci systému kontaktního zateplení s tvorbou limitek pro materiál, mzdy, stroje. Abstract -EN The owners of the building projects perceive primarily their graphic part. This current situation should be commented with reference to the equally important part of the documentation, which is the construction budget of the contractor. For more complex projects, SW equipment for budgeting is required and include a complex database of price items of various types. This database is not commercially divided for single-sided focused small construction companies. Acquiring and maintaining such programs is an unnecessary financial burden for them. For single-sided focused construction activities, it is possible to separate the required items and apply them for automatic budget generation. The paper focuses on the realization of thermal insulation with the creation of lists for material, salaries for workers, machines.
doi:10.14311/bit.2018.02.06 fatcat:w5x4bdxu2fax3bc3igueujvlqy