Actitudes hacia la renta de garantía de ingresos: solidaridad, culpabilización individual y preferencia nacional

Xabier Aierdi Urraza, Gorka Moreno Márquez
2017 ZERBITZUAN  
Artikulu honetan hausnartu nahi dugu euskal herritarrek diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DBE) iritziaren inguruan, betiere prestazio ekonomiko horren inguruan gertatzen ari den eztabaida aberasteko asmoz. Baxua da dirulaguntza honen inguruko ezaguera; aitzitik, errealitatetik oso urruti dauden adierazpen eta baieztapen batzuek indartsu diraute, adibidez, prestazio horrek iruzur garrantzitsua du, enplegua bilatzeko motibazioa galtzen da edo immigranteek osaturiko kolektiboak jasotzen duela
more » ... ak jasotzen duela dirurik gehien. Horrek guztiak erakusten du premiazkoa dela DBEren aldeko defentsa global eta integral bat planteatzea instituzioek egin beharreko esfortzutik, eta bestalde, nabarmendu behar da laguntza horrek pobrezia murriztu eta euskal gizartearen kohesioa indartzeko duen ahalmena. Gako-hitzak: Iritzi publikoa, gizarte-bazterketa, gizarte-kohesioa, Euskadi, gizarte-zerbitzuak. En este artículo reflexionamos sobre la opinión de la ciudadanía vasca en torno a la renta de garantía de ingresos (RGI), intentando así enriquecer el debate actual alrededor de esta prestación económica. El conocimiento sobre esta ayuda es bajo; sin embargo, tienen fuerza en la sociedad vasca algunas afirmaciones y aseveraciones que poco tienen que ver con la realidad, tales como la existencia relevante de fraude en la prestación, su efecto en la desincentivación de la búsqueda de empleo o la excesiva cobertura que ofrece al colectivo inmigrante. Todo ello nos lleva a plantear la necesidad de una defensa global e integral de la RGI por parte de las instituciones para hacer frente a estas percepciones y resaltar el potencial de esta ayuda para reducir la pobreza y fortalecer la cohesión de la sociedad vasca. Palabras clave: Opinión pública, exclusión social, cohesión social, País Vasco, servicios sociales.
doi:10.5569/1134-7147.64.06 fatcat:gcmt6znnu5a7ha447dpi7vaptq