Supplementary document for Study on the dual-Fano resonance generation and its potential for self-calibrated sensing - 4719191.pdf

Xiang Zhao, Zhuo Cheng, Ming Zhu, Tianye Huang, Shuwen Zeng, Jianxing Pan, Chaolong Song, Yuhan Wang, Perry Ping Shum
2020 Figshare  
theoretical model
doi:10.6084/m9.figshare.12666179 fatcat:ym3f2qi4qncl5givlax4cx77cu