RESEARCH AND METHODOLOGY APPROACH TO THE EVALUATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF PRIVATE PENSION FUNDS

Olena Shabanova
unpublished
Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», випуск 26, 2014 р. © О. В. Шабанова ISSN 2311-5149 ФІНАНСи, ГРОШОВиЙ ОБІГ тА КРЕДит 101 УДК: 368.914 JEL-класифікація: C80, G11, G23 Шабанова Олена Вікторівна, викладач кафедри фінансів, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У статті набув подальшого
more » ... подальшого розвитку науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів на основі застосування теорії нечітких множин. Запропоновано сукупність показ-ників інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів. Виконано оцінювання інвестиційного потенціалу вітчизняних недержавних пенсійних фондів за п'ятирівневою шкалою. Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, інвестування, інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів, теорія нечітких множин, рівні інвестиційного потенціалу. Шабанова Елена Викторовна, преподаватель кафедры финансов, Черкасский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В статье получил дальнейшее развитие научно-методический подход к оценке инвестиционного потенциала негосударственных пенсионных фондов на основе применения теории нечетких множеств. Предложена совокуп-ность показателей инвестиционного потенциала негосударственных пенсионных фондов. Выполнено оценивание инвестиционного потенциала отечественных негосударственных пенсионных фондов по пятиуровневой шкале. Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, инвестирование, инвестиционный потенциал негосу-дарственных пенсионных фондов, теория нечетких множеств, уровни инвестиционного потенциала. In the article the scientific and methodical approach to the assessment of the investment potential of private pension funds has been further development on the basis of application of the fuzzy sets theory. A set of indicators of the investment potential of private pension funds are proposed. Estimation of the investment potential of Ukrainian private pension funds is implemented on the basis of a five-level scale. Keywords: private pension fund, investment, investment potential of private pension funds, fuzzy sets theory, levels of investment potential. Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів (далі-НПФ) має важливе соціально-економічне значення, адже кошти, що акумулюються у фондах у формі пенсійних на-копичень, слугують істотним джерелом інвестицій в економіку та становлять фінансову основу для до-даткових пенсійних виплат учасників фондів у старості. Для реалізації інвестиційного потенціалу НПФ повною мірою виникає необхідність оцінювання такого потенціалу, виявлення та вирішення проблем, що перешкоджають його нарощенню тощо. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінювання інвестиційного потенціалу різних суб'єктів господарювання привертають увагу значної кількості дослідників, зокрема, такі питання у своїх працях розглядають О. Бєлова [1], т. Боровська [2], В.Зайцев [3], О. Золотаренко [4], О. Недосєкін [5], З. Ново-сьолова [6], І. Петренко [7] та інші науковці. Шабанова О. В. Науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційного потен-ціалу недержавних пенсійних фондів / О. В. Шабанова // Науко ві записки Націо-нального уні вер си тету «Острозька акаде мія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Де м'ян чук.-Ост рог : Ви дав ництво Національ-ного університету «Острозька акаде мія», 2014.-Випуск 26.-С. 101-107. Отримано: 23.07.2014 р. Прорецензовано: 03.08.2014 р. Прийнято до друку: 25.09.2014 р.
fatcat:7p2x2cd5yvd5bft4fm4ivza2hy