Prevalence of epilepsy in the university students representing a young adult population with normal intelligence

Nergiz Huseyinoglu, Yilmaz Palanci, Nurettin Gunes, Hatice Kose Ozlece
2014 Epilepsi  
Amaç: Epilepsi, dünya üzerinde yaklaşık 69 milyon kişiyi etkileyen en yaygın nörolojik hastalıklardan birisidir. Özellikle genç erişkinlerde epilepsinin sosyal ve özel hayat açısından getirdiği yük oldukça fazladır. Türkiye'nin doğusunda genç erişkin nüfus arasındaki epilepsi prevalansı ve risk faktörlerine dair yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda Türkiye'nin doğusundaki normal zekaya sahip genç popülasyonun temsilcileri olarak Kafkas Üniversitesi öğrencilerinde
more » ... öğrencilerinde epilepsi prevalansı ve risk faktörlerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızın örneklem grubunun sayısı en az 1135 öğrenci olarak hesaplandı. Dağıtılmış olan 2000 anketten 1829'u istatiksel analiz için kullanıldı. 43 muhtemel epilepsi olgusu ileri incelemeler için hastanemize davet edildiler. Sonuç olarak, yedi katılımcıya aktif epilepsi tanısı konuldu. Bulgular: 30 Aralık 2010 tarihi itibarıyla aktif epilepsinin nokta prevalansı 3.8/1000 olarak hesaplanmıştır. Epilepsi gelişiminde, febril nöbet öyküsü ve kafa travması istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olarak saptanırken; cinsiyet, aile öyküsü, maddi gelir düzeyi, prematürite, doğum şekli ve akrabalık evliliği, epilepsi için istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri değildi. Sonuç: Türkiye'nin doğusundaki genç erişkin nüfusta epilepsi prevalans değerlerinin gelişmiş ülkelerdeki ile karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Anahtar sözcükler: Epilepsi; prevalans; risk faktörleri; genç erişkin. Epilepsi 2014;20(2):53-60 Summary Objectives: Epilepsy is one of the most common neurological diseases and involves about 69 million patients worldwide. Especially in young adults, the social and private burden of epilepsy is high. The young adult population of Eastern Turkey has not been investigated with respect to the prevalence and risk factors of epilepsy. For these reasons we aimed to investigate the prevalence and some risk factors of active epilepsy in Kafkas University students as representatives the young adults of Eastern Turkey with normal intelligence. Methods: The sample size for our study of consisted of a minimum of 1135 students. A total of 2000 questionnaires were distributed among the students and 1829 were accepted for statistical analysis. 43 students were identified as possibly having epilepsy and invited for further investigation. As a result, 7 participants were determined to have active epilepsy. Results: The point prevalence of active defined epilepsy on December 30, 2010 was estimated to be 3.8/1000 for both sexes. The statistical analysis identified a history of febrile seizures and head trauma to be significant as risk factors for the development of epilepsy, while gender, family history of epilepsy, financial status, history of prematurity, cesarean or vaginal birth and parental consanguinity were not significant risk factors for epilepsy. Conclusion: We can conclude that the prevalence of epilepsy in young adults in the eastern region of Turkey is comparable to those in developed countries.
doi:10.5505/epilepsi.2014.81905 fatcat:i6t66df52fau5cdexheqnv5zze