Sciatic neuropathy developed after injection during curettage

Ayşe ALTINTAŞ
2016 Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology  
JANUARY 2016 46 Özet Kas içi enjeksiyonlar, gelişmekte olan ülkelerde siyatik sinir hasarının en sık nedenidir. Piriformis sendromu, siyatik sinir primer tümörleri, sinire invazyon ya da bası yapan metastatik tümörler, endometriyozis, vasküler malformasyonlar, uzamış immobilizayon veya spesifik pozisyonlar daha nadir siyatik nöropati nedenleridir. En güvenilir tanı yöntemleri sinir ileti incelemeleri ve elektromiyografi olmakla birlikte manyetik rezonans görüntülemenin lezyon tipini belirlemek,
more » ... tipini belirlemek, lezyon bölge ve seviyesini kesinleştirmekte alternatif inceleme yötemi olduğu ileri sürülmektedir. Burada, sedasyon altında uzun süreli litotomi pozisyonunda kas içi enjeksiyon sonrasında gelişen siyatik nöropati olgusu sunmaktayız. Anahtar Kelimeler: Elektrofizyoloji; manyetik rezonans görüntüleme; siyatik nöropati. Summary Intramuscular injections are likely the most common cause of sciatic nerve injury in developing countries. Less common causes include piriformis syndrome, primary tumors of the sciatic nerve, metastatic tumors invading or compressing the nerve, endometriosis, vascular malformations, and prolonged immobilization or positioning. While the most reliable diagnostic and prognostic methods include nerve conduction studies and electromyography, magnetic resonance imaging has been suggested as an alternative method of determining type of lesion, establishing location, and investigating level of nerve involvement. A case of sciatic neuropathy that developed after intramuscular injection, with patient in prolonged lithotomy position and under sedation, is described.
doi:10.5505/agri.2014.30974 pmid:27225613 fatcat:vsrqtankgnd4jmutiqbfduwz5m