ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Руслан Володимирович Манн, Катерина Дмитрівна Плигач
2018 Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences  
Серія: Економічні науки Випуск 48 5 УДК 332.122(477) JEL Classification Code: O10, O13, O40, R11 Р. В. Манн, К. Д. Плигач ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ У статті досліджено основні підходи до трактування категорії «потенціал». Запропоновано класифікацію наукових поглядів на трактування дефініції «потенціал» за ключовими ознаками, такими як: об'єктна складова, часовий період, рівень реалізованості. Запропоновано власне визначення поняття. Побудовано
more » ... овано декомпозиційну діаграму, в якій представлено роль та місце окремих характеризаційних ознак у загальному процесі використання потенціалу. Розглянуто сутність та основні підходи до трактування терміну «економічний потенціал». У результаті опрацювання наукових підходів, виявлено суттєві відмінності у трактуванні економічного потенціалу та його складових елементів, що дозволило виокремити дві складові: об'єктивну та суб'єктивну. Запропоновано власне визначення категорії «економічний потенціал». Розглянуто сутність категорії «економічний потенціал регіону», її складові елементи та роль у загальній економічній системі. Систематизовано погляди науковців на компоненти економічного потенціалу регіону у дві групи. Визначено місце економічного потенціалу регіону серед інших ієрархічних рівнів економічного потенціалу. Ключові слова: потенціал; економічний потенціал; економічний потенціал регіону; ресурси; можливості; перспектива. Актуальність проблеми (постановка проблеми). Зовнішнє середовище характеризується мінливістю, динамічністю та нестабільністю, що формує потребу серед суб'єктів економічних відносин у здатності максимально швидко адаптуватися до змін з метою забезпечення ефективної діяльності та стабільного розвитку. Потенціал, як сукупність ресурсів та можливостей суб'єкта, є запорукою ефективності та результативності його економічної діяльності. Зважаючи на посилення інтеграційних процесів у всіх напрямах соціально-економічних процесів, важливого значення набуває розвиток економічного потенціалу на регіональному рівні. Вирішення даного питання є неможливим без побудови нового підходу до визначення сутності категорії «економічний потенціал регіону», оскільки економічний потенціал є індикатором збалансованого розвитку територіальної одиниці та країни в цілому. Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Питання управління економічним потенціалом є предметом дослідження багатьох науковців, зокрема, таких як: В. І. Хом'яков, О. В. Величко, Т. О. Бабан, Є. В. Лапін, Р. Б. Матковський. Праці таких дослідників, як: О. В. Басюк, С. Є. Лешанич, М. В. Макаренко, В. Ф. Семенова, О. І. Руденко, присвячено вивченню особливостей формування та реалізації економічного потенціалу на регіональному рівні. Однак недостатньо висвітленим у наукових колах залишається понятійно-категоріальний апарат економічного потенціалу регіону та його узагальнюючих термінів, таких як: потенціал та економічний потенціал. Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження сутності категорії «економічний потенціал регіону», її складових елементів та характеристики її першопохідних термінів «потенціал» та «економічний потенціал». Викладення основного матеріалу дослідження. Під впливом посилення глобалізаційних процесів, бурхливого розвитку науково-технічного прогресу, динамічності оновлення інформаційних ресурсів важливого значення набуває своєчасне і достовірне виявлення, оцінювання та використання внутрішніх можливостей розвитку окремої людини, підприємства, регіону та країни в цілому. В умовах сприятливої ринкової кон'юнктури ефективне використання внутрішніх резервів сприяє максимізації добробуту їх власників, при виникненні кризових явищ -забезпечує мінімізацію понесених втрат. Внутрішні можливості та резерви, які при заданих умовах господарювання можуть бути використаними для досягнення визначених цілей, а також здатність до трансформації та розвитку відповідно до змін характеризуються терміном «потенціал». Зважаючи на значну кількість поглядів на трактування категорії «потенціал», за ключовими характеризаційними ознаками їх систематизовано у такі підходи: за об'єктною (категоріальною) складовою, за часовим періодом реалізації, за рівнем реалізованості потенціалу. При цьому, визначення одного автора може характеризуватися за декількома ключовими ознаками (табл. 1). Випуск 48 ISSN 2306-4420. Збірник наукових праць ЧДТУ 6 R. V. Mann K. D. Plyhach CONCEPTUAL-CATEGORICAL TERMINOLOGY OF REGIONAL ECONOMIC POTENTIAL In the article the main approaches to the interpretation of the category «potential» are investigated. The classification of scientific views on the interpretation of the definition «potential» based on key features, such as: object component, time period, level of realizability, are offered. Self-definition of the concept is proposed. The decomposition diagram that demonstrates the role and place of individual features in the overall process of using the potential is presented. The essence and the main approaches to the interpretation of the term «economic potential» are considered. The significant differences in the interpretation of economic potential and its constituent elements, which have made possible to distinguish two components: objective and subjective, are found. The actual definition of the category «economic potential» is proposed. The essence of the category «regional economic potential», its constituent elements and the role in general economic system are considered. The views of scientists on the components of economic potential of the region are systematized in two groups. The place of economic potential of the region among other hierarchical levels of economic potential is determined.
doi:10.24025/2306-4420.0.48.2018.126880 fatcat:jdx5ivcn7nberjr6tm4rp64pke