Ο «πελάτης ενέργειας» ως όχημα για την ενεργειακή μετάβαση στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους [article]

Ευάγγελος Σταμπουλής, Democritus University Of Thrace
2022
Ευχαριστίες Τις ουσιαστικές και όχι τυπικές ευχαριστίες μου, οφείλω στον επιβλέποντα Καθηγητή μου κ. Μιχαήλ Χρυσομάλλη, για το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας που προσέφερε σε εμένα και στους συμφοιτητές μου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Με τη συμβολή του κατάφερα να γνωρίσω και να εμβαθύνω στο ευρωπαϊκό δίκαιο της ενέργειας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα εφόδια και για μελλοντική ενασχόληση με το αντικείμενο. Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω τον κ. Παναγιώτη Αργαλιά, Διδάκτορα
more » ... ς, για την ουσιαστική συμβολή του στην εκπόνηση της εργασίας. Με τις συμβουλές, τις επισημάνσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές που μου προσέφερε, κατάφερα να κατανοήσω εις βάθος την προβληματική της θεματικής μου. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τους φίλους μου για την πολύτιμη στήριξη τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου.
doi:10.26257/heal.duth.13099 fatcat:5iedui76hzf6lhu2a6b2qhux4y