Inozemstvo, Zagreb ili neki drugi grad u Hrvatskoj? Društveno porijeklo, racionalnost izbora i aspiracije srednjoškolaca prema mjestu studiranja

Saša Puzić, Josip Šabić, Iva Odak
2020 Revija za Sociologiju  
U radu se ispituju aspiracije hrvatskih srednjoškolaca kad je riječ o mjestu studiranja (inozemstvo, Zagreb, drugi grad u Hrvatskoj). Teorijsko polazište rada čini teorija racionalnog izbora, koja se koristi pri objašnjenju obrazovnih odluka u periodu obrazovnih tranzicija. Provedena je višerazinska multinomijalna regresijska analiza na nacionalno reprezentativnom uzorku učenika četverogodišnjih srednjih škola (N=10 829). Podatci su prikupljeni tijekom školske godine 2017./2018. Rezultati
more » ... 18. Rezultati pokazuju da su aspiracije prema mjestu studiranja povezane s društvenim podrijetlom učenika: veće aspiracije prema studiranju u Zagrebu povezane su s visokoškolskim obrazovanjem barem jednog roditelja te s aktivnim radnim statusom majke i oca, dok su veće aspiracije za studiranjem u inozemstvu povezane s visokoškolskim obrazovanjem obaju roditelja i višim mjesečnim prihodima kućanstva. Učeničke aspiracije prema studiranju u inozemstvu povezane su i s čimbenicima racionalnog izbora: većom brigom za izbjegavanjem silazne društvene mobilnosti, višom samoprocjenom vjerojatnosti uspješnog upisa i završetka studija, nižom procjenom vrijednosti obrazovanja u hrvatskom društvu te višom procjenom nepoštovanja meritokratskih principa u hrvatskom visokom obrazovanju. S druge strane, aspiracije prema studiranju u Zagrebu od navedenih su čimbenika povezane samo s višom procjenom društvene vrijednosti obrazovanja. Svi su učinci bili neovisni o školskom uspjehu učenika. Dobiveni nalazi tumače se u kontekstu horizontalnih nejednakosti u visokom obrazovanju te se upućuje na moguće implikacije nalaza za obrazovnu politiku.
doi:10.5613/rzs.50.2.6 fatcat:3kswetzt7zfnvfupriy74gbirq