Ressamın Hayat Salnamesi

Babek KURBANOV
1998 Journal of Turkish Research Institute  
~n zamanlar halkımızın aksakal sözüne, aksakal nasihatine ihtiyacı bir O -.ıtrndar da artmıştır.Karmaşık: sosyal-siyasi şartlarda geniş halk kitleleri bunalımlı vaziyetten çıkış yolunu çoğu zaman, sırf do~ yol gösterebilen akıllı öğütlerde, müdrik fikirlerde görüyor. Ülkemizde giden demolcratikleşme ve yenileşme prosesleri bir daha gösterir ki, vaktiyle ictiınai-ekonomik, sosyal-kültürel yaşamımızda baş vermiş deforınasyon halleri, sosyal adaletsizlikler, manevi hayatımıza da kendi olumsuz
more » ... kendi olumsuz etkisini gösterebilmiştir. Tesadüfi değil ki, birçok manevi-ahlaki niteliklerin kaybolması, idealsızlık, bu sırada bazen kuşaklar arasındaki manevi ınirasçılık tellerinin kınlması, halkımız arasında uzun asırlık tarihi olan "büyük-küçük" ilkesinin çiğnenmesi, akaskal sözüne kayıtsızlık, kabılık, gaddarlık gibi hallerin bile baş kaldırınası ile rastlaşmalı oluyoruz. Hiç şüphesiz böyle bir durumda halkın ilerici ananelerini yaşatan, onun manevi terakkisine, hızlı gelişmesine hizmet gösterebilen her bir şahıs özel bir ilgiye tabidir. Ne yazık ki, bu kabilden olan şalısiyetlerimizin sıralan çok seyrelıniş gözüküyor. Asnn başlanndanbu yana onlann adlanm hatırlasak manevi kültürümüzün ne kadar büyük kayıplara maruz kaldığım görebiliriz.
doi:10.14222/turkiyat192 fatcat:ki3vpicrhzbh7p26qrxcnahcdq