Het Rechtsmiddel der Revisie voor den Raad van Justitie des Kasteels Batavia

Mr. J. van Kan
1943 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
DOOR Mr. J. VAN KAN. Ter tnfeirfiw<7. -In de dagen der Compagnie was van eene nauwkeurige afbakening van de taak der besturende en der rechterlijke overheid geen sprake. Dat gaf aanleiding tot allerlei wrijving tusschen de Hooge Regeering, de draagster van het hoogste besturend gezag in het handelsrijk, en den Raad van Justitie des Kasteels Batavia, die met het hoogste rechterlijk gezag bekleed was. Reeds de rechtsstof zelve en de toepassing van wetsbepalingen, welke voor toepassing door den
more » ... passing door den rechter geschreven waren, lokten herhaaldelijk moeilijkheden uit, die soms in vinnigen en hardnekkigen strijd verkeerden. Maar vooral op een ander terrein lagen de twistappels opgestapeld. Want ook aan de Regeering was in sommige opzichten rechtstreeksche bemoeienis met het rechterlijk bedrijf opgedragen. Dientengevolge waren er rechtsmateries, die met tergende uitdaging naar beide zijden gelegen waren op het grensgebied der rechterlijke en der uitvoerende macht. Eene derzulke was het rechtsmiddel der revisie.
doi:10.1163/22134379-90001225 fatcat:cc3yuzivazgwdlk3ojj6v2ck6u