Perspectives of studying causes and consequences of the mass death of honeybees
Перспективи вивчення причин і наслідків масової загибелі медоносних бджіл

O.V. Arnauta, L.H. Kalachniuk
2017 The Animal Biology  
Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна Огляд присвячений проблемі масової загибелі медоносних бджіл, яку ще називають «синдромом краху колонії». Узагальнено наявні дані щодо можливих причин цього явища. Особливу увагу приділено аналізу чинників, які, за даними літератури, вважаються найбільш імовірними причинами масової загибелі бджіл, що спостерігається у багатьох країнах світу в останні десять років. Зокрема, взято
more » ... ів. Зокрема, взято до уваги можливий вплив стресових чинників, якість кормової бази, електромагнітне випромінювання, поширення інфекційних та інвазійних хвороб, дію пестицидів, широке використання у сільському господарстві генетично модифікованих рослин, надмірне застосування ветеринарних препаратів. На сьогодні масштаб впливу вище згаданих чинників безпосередньо на імунну систему та в цілому на життєдіяльність медоносної бджоли вивчається вченими та бджолярами різних країн світу. Відомо, що імунітет медоносної бджоли охоплює як клітинні, так і гуморальні реакції, які об'єднують безліч взаємопов'язаних систем. Дослідження антиоксидантної системи медоносної бджоли займають особливе місце при вивченні формування та підтримання на певному рівні її імунної системи. Досліджуються такі ензими антиоксидантної системи, як пероксидаза, каталаза, редуктаза, від активності яких багато в чому залежить імунна відповідь бджіл. Також знаковою є роль антиоксидантної системи в утилізації активних форм оксисену, які за накопичення здатні пошкоджувати клітинні структури. Оксидативний стрес, який може розвиватися унаслідок дії вищевказаних чинників, розглядається вченими як один з імовірних механізмів впливу на імунну систему медоносної бджоли. Вивчення саме комбінованого впливу негативних чинників на метаболічні системи організму бджоли є пріоритетним напрямом досліджень щодо вияснення причин та розуміння механізму їх масової загибелі. This review is devoted to the problem of mass death of bees, also known as "colony collapse syndrome". The available data on the possible causes of this phenomenon has been summarized. Special attention is given to the analysis of factors which, according to the literature, are considered the most probable cause of the mass death of bees, which is observed in many countries over the past ten years. In particular, it is taken into attention of possible impact of stressors, quality of fodder, electromagnetic radiation, spreading infectious and invasive diseases, the effect of pesticides, wide usage of genetically modified plants in agriculture, excessive application of veterinary medicines. To date, scale of the impact of factors (mentioned above) directly on the immune system and, in general, on the livelihoods of honeybees, is studied by scientists and beekeepers around the world. It is known that immunity of honeybee includes both cellular and humoral reactions which integrate many the interrelated systems. The investigation of antioxidant system of honeybee has a special place in the study of the formation and maintenance at a certain level of the immune system. It is studied such enzymes of antioxidant system as peroxidase, catalase, reductase, the activity of which depends largely on immune response of bees. The role of antioxidant system in utilization of active forms of oxygen (which are capable to damage cellular structures in the case of accumulation) is also significant. Oxidative stress, which can develop in consequence of the aforementioned factors, is
doi:10.15407/animbiol19.01.009 fatcat:j5w27j2largnncckwjmmijf5u4