SỰ KHUẾCH ĐẠI ÁNH SÁNG DỰA VÀO HIỆU ỨNG TRONG SUỐT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ TRONG MÔI TRƯỜNG NGUYÊN TỬ BA MỨC CẤU HÌNH CHỮ V

Lê Văn Đoài, Võ Bá Tòng
2020 Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt  
Trong vài thập kỷ qua, sự khám phá ra hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ (EIT– Electromagnetically Induced Transparency) dẫn đến sự triệt tiêu hệ số hấp thụ ánh sáng cộng hưởng trong môi trường ngyên tử, là cơ sở để có thể tạo ra sự khuếch đại ánh sáng không cần nghịch đảo độ cư trú. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu sự khuếch đại ánh sáng không có nghịch đảo độ cư trú trong hệ nguyên tử ba mức cấu hình chữ V dựa vào hiệu ứng EIT. Bằng cách giải hệ phương trình ma trận mật độ, chúng tôi
more » ... ìm được các biểu thức cho các hệ số hấp thụ, tán sắc, và khuếch đại của ánh sáng dò theo các tham số của ánh sáng điều khiển. Từ sự khảo sát bằng đồ thị, chúng tôi tìm được miền tần số trong đó ánh sáng dò được khuếch đại mà không cần nghịch đảo độ cư trú. Miền tần số này có thể được xê dịch về miền bước sóng ngắn hoặc dài bằng cách thay đổi tần số của ánh sáng điều khiển.
doi:10.37569/dalatuniversity.10.3.687(2020) fatcat:zrw7jtnt2rgtpadd42k2ley7ei