НАЧЕЛО ТРАНСПАРЕНТНОСТИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Jелена Старчевић
2018 ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ  
Европски стандарди у раду управе најчешће се дефинишу каотранспарентност, одговорност, ефикасност и економичност. Предметистраживања у овом раду јесте начело транспарентности у управномпоступку, његове манифестације, однос са другим начелима, ограничењаовог начела и његова улога у успостављању концепта добре управе. Циљистраживања је да се испита да ли је и колико начело транспарентностиприсутно у управном поступку у Републици Српској и шта је потребнопредузети да би се осигурала његова потпуна
more » ... рала његова потпуна и конзистентна примјенa,тј. да би управни поступак био у пуној мјери транспарентан. У истражи-вању је коришћен дескриптивни, историјски, нормативни и метод компи-лације. Као резултат истраживања, утврђено је да је начело транспа-рентности у домаћим изворима несистематски и спорадично приказаноу секторским прописима којима се уређују поједина питања рада орга-на државне управе у цјелини док у основном процесно-правном закону оопштем управном поступку ово начело није прописано. Из резултата ис-траживања изведен је закључак да начело транспарентности није до-вољно присутно те да је неадекватно заштићено у управном поступку уРепублици Српској што указује на неопходност предузимања низа мјеракао што су прописивање начела транспарентности у основном процесно-правном закону о управном поступку Републике Српске, увођење система"јединственог шалтера", обука државних службеника за транспарент-нији рад и успостава ефикасне електронске управе.
doi:10.7251/gpfis1501027s fatcat:4ui5v6ddpfeuzisra4bty7yjli