ANALIZA UPOTREBE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U HOTELIJERSTVU

Dijana Gramić
2020 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Najveće promene u poslovanju na turističkom tržištu događaju se zahvaljujući pojavi savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Razvoj novih tehnologija odražava se na poslovanje hotela na turističkom tržištu kroz povećanje efektivnosti rada. Takođe, nove tehničke mogućnosti dovele su do fragmentacije i pojave novih medija i samim tim hotelima obezbedile konkurentsku poziciju na tržištu. Ovim radom se ispituju karakteristike i performasnse informaciono-komunikacionih sisteman koji se
more » ... sisteman koji se koriste u hotelijerstvu. Radom se, takođe želi ispitati i značaj Internet marketing alata za analizu sadržaja na web sajtovima i društvenim mrežama. Cilj proučavanja jeste uvideti benefite informaciono-komunikacionih sistema koji se koriste u industriji hotelijerstva. Na primeru garni hotela "11tica DM" iz Novog Sada, predstavljeni su praktični rezultati primene orišćenih IKT.
doi:10.24867/07gi09gramic fatcat:a6poglrxkjd33m2xs23tmoug3a