EWA DAWIDEJT-DROBEK |

Ewa Dawidejt-Drobek, Wiesław Drobek, Wielokulturowa
unpublished
Wielokulturowa przeszłość we współczesnym dyskursie turystyki kulturowej na pograniczu polsko-czeskim The multicultural past in contemporary discourse of culture-oriented tourism in the Polish-Czech borderland Streszczenie Opracowanie dotyczy związków turystyki zorientowanej na dobra kultury i dziedzictwo histo-ryczne z pamięcią kulturową. Przedmiotem analizy są oferty i produkty turystyki kulturowej na pograniczu Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej (w rejonie Sudetów) w kontek-ście
more » ... tów) w kontek-ście współczesnego dyskursu o wielokulturowej przeszłości. Obszar, na którym prowadzimy badania, stanowił w pewnym okresie historycznym teren przygraniczny Austro-Węgier i Prus. Po drugiej wojnie światowej-w wyniku zmiany przynależności państwowej i wymiany ludno-ści-przerwana została tutaj ciągłość społeczności i pamięci zbiorowej. Identyfikujemy główne wątki, wokół których konstruowany jest obraz wielokulturowej prze-szłości poszczególnych miejscowości i całego pogranicza. Konceptualizujemy strategie oswaja-nia wielokulturowości na potrzeby turystyki, wskazujemy nowe elementy obrazów przeszłości oraz ich uwarunkowania i uwikłania. Abstract The paper deals with relations of tourism oriented towards goods of culture and historical heritage with cultural memory. The subject of the analysis are offers and products of culture-oriented tourism in the borderland of the Polish Republic and the Czech Republic (the area of the Sudetes) in the context of the contemporary discourse concerning the multicultural past. The area in which we carry out the studies made-at a certain point in the past-the frontier of Aus-tria-Hungary and Prussia. After the Second World War-as a result of changing the state affiliation and exchange of population-the social continuity and collective memory was disrupted.
fatcat:ey3yub2lkben7jn4ssj56fa6fy