Уніфікована структура системи міжперіодної обробки сигналів для РЛС з метеоканалом

Д.В. Атаманський
2019 Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України  
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків УНІФІКОВАНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ МІЖПЕРІОДНОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ДЛЯ РЛС З МЕТЕОКАНАЛОМ Пропонується система міжперіодної обробки (МПО) метеосигналів для РЛС з метеоканалом. Обґрунтовується структура і розглядаються особливості побудови її окремих елементів. Показується, що вона вигідно відрізняється від існуючих можливістю знижувати заважаючий вплив завад різного фізичного походження і кращими оцінками параметрів спектру
more » ... раметрів спектру відбиттів від метеоутворень. Негативний вплив завад типу "місцеві предмети (МП)" знижують за рахунок фільтрів придушення (ФпрМП) з контрольованою шириною і глибиною зони режекції, що мають кращі характеристики, ніж ті, що використовуються в існуючих спеціалізованих метеорологічних РЛС. Постійно включені ФпрМП можуть збільшувати помилки вимірів параметрів МУ по сумішам, що не містять заваду. Запропоновано виявлювач відбиттів від МП, який реалізує багатопорогову процедуру оцінки складу суміші та керує включенням (виключенням) ФпрМП. Усунення негативного впливу відбиттів від точкових цілей і дипольних відбивачів реалізується процедурою їх виявлення з подальшим вилученням із пакету вхідних впливів, що підлягає обробці. В основу алгоритму виявлення покладені поляризаційні відмінності метеоб'єктів і диполів. Запропонована та обґрунтована структурна схема пристрою обробки. Наведені дані його ефективності. Виявлення сигналів від точкових цілей здійснюється в процесі обробки відбиттів метеоутворень, що є однією з особливостей запропонованої МПО. Покращення оцінок параметрів спектру відбиттів від метеоутворень забезпечується удосконаленою процедурою і модифікованими алгоритмами вимірювань. Показано, що рішення навіть різних завдань МПО можуть містити, крім специфічних, й загальні операції алгоритмів рішення інших завдань. Це створює передумови для розробки уніфікованої системи обробки, у якій загальні операції різних завдань МПОВМ виконуються тільки один раз. Обґрунтовується уніфікована структура запропонованої системи МПО, де всі завдання вирішуються на єдиній основі адаптивних решітчастих фільтрів. Показано, що дана структура вигідно відрізняється від цілої низки відомих структур обробки гаусових сигналів. Ключові слова: імпульсний доплерівський метеорадіолокатор, міжперіодна обробка сигналів, універсальний решітчастий фільтр, оцінювання моментів спектра, спектральне оцінювання, придушення заважаючих відбиттів від місцевих предметів.
doi:10.30748/nitps.2019.36.11 fatcat:qfpgfvrwivc2pjll6kq5pb42ne