An evaluation of architectural structural diagram of independent kindergartens buildings

Zeynep Temiz
2017 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi  
This study equipped with the purpose of investigating problems originated from architectural structural diagram in independent kindergartens. Fourteen Independent Pre-school principals working in Van-Turkey participated in this study. All of them were asked to draw a sketch showing shortcoming of their schools in terms of architectural structural diagram. They were also asked to suggest amendment on their school's structural scheme to make school building more efficient to meet young children's
more » ... et young children's and staffs' needs. To collect data all of the principals were given A3 size papers. Some of the principals draw their schools' sketch some of them add their schools' structural plan and make changes and take notes on those plans. After collecting all sketches document analysis was utilized for the current study. Findings of this study revealed that principals have been experiencing several problems because of structure of school buildings. All of the principals working in star-building type kindergarten declared that this school type is not appropriate for eastern region and it has many drawbacks to efficiently educate young children. The main themes emerged from this study are heating, access of children with special needs, storage and space problems. Öz: Bu çalışmanın amacı bağımsız anaokullarının mimari plan şeması ve tipolojik yapısından kaynaklanan sorunları araştırmaktır. Çalışmaya Van ilinde görev yapmakta olan on dört bağımsız anaokulu müdürü katılmıştır. Bütün müdürlerden okullarının mimari plan şeması ve tipolojik yapısından kaynaklanan sorunları gösteren bir kroki çizmeleri istenmiştir. Ayrıca çocukların ve çalışanların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmesi için okul binasının yapısında değişiklik önerileri yapmaları istenmiştir. Müdürlerin tamamı 'yıldız tipi bina' olarak adlandırılan okullarda görev yapmaktadır. Veri toplama sürecine standart getirmek için bütün müdürlere A3 kağıdı verilmiştir. Müdürlerden bazıları kendi okul krokilerini çizerken bazıları okul binasının krokisini ekleyip onun üzerinde değişiklik yapmışlardır. Bütün krokiler toplandıktan sonra doküman analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları göstermiştir ki okul müdürleri binaların mimari yapısından dolayı pek çok sorun yaşamaktadırlar. Yıldız tipi okullarda görev yapan müdürlerin hepsi bu okul binasının doğu bölgelerine uygun olmadığını ayrıca küçük çocuklara etkili bir şekilde eğitim vermek için pek çok eksiği olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada ortaya çıkan temel temalar ısınma, özel gereksinimi olan çocukların okula erişimi ve depolama sorunlarıdır. Anahtar kelimeler: Bağımsız anaokulları, okul binaları, mimari plan şeması ve tipolojik yapı
doi:10.24130/eccd-jecs.196720171231 fatcat:whuw7rxbkjfm5kixn7hg3fy2my