What we learn about language from Spoken Corpus Linguistics?

Miriam Voghera
2020 Caplletra: Revista Internacional de Filologia  
Al llarg de les darreres dècades, la Lingüística de Corpus Orals (LCO) ha avançat força en termes de quantitat i qualitat d'estudis (O'Keeffe & McCarthy 2010). En els darrers trenta anys s'ha assolit un gran progrés com mostra l'increment de corpus multimodals existents i les diverses investigacions sofisticades que aquests corpus han estimulat sobre la relació entre el component verbal i no-verbal de la comunicació oral (Knight 2011). La LCO és un camp de recerca molt vital que pot
more » ... que pot proporcionar dades i eines essencials per a avançar en el coneixement lingüístic. En aquest article m'ocupe de la contribució que la LCO i els resultats que ha produït proporcionen a la lingüística general. En l'apartat § 2 analitze la contribució de la LCO a una millor comprensió de la variació lingüística; en § 3 mostre com la LCO pot millorar la descripció gramatical; i, per acabar, l'apartat § 4 s'ocupa de la contribució que les dades orals poden fer a la comprensió de la gramaticalitat de les llengües. Al llarg de l›article utilitze dades que provenen fonamentalment de corpus italians, però també d›altres llengües; aquesta comparació interlingüística permet validar àmpliament les dades.
doi:10.7203/caplletra.69.17267 fatcat:bflabsa3lveidl5uerxfumfsdm