THE INFLUENCE OF GLYCEMIC STATUS OF PATIENTS WITH TRAUMA OF THE PANCREAS ON THE DEVELOPMENT OF THE POSTTRAUMATIC PANCREATITIS
ВПЛИВ ГЛIКЕМIЧНОГО СТАТУСУ ПОСТРАЖДАЛИХ З УШКОДЖЕННЯМИ ПIДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ НА РОЗВИТОК ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ

K. V. Gorbenko
2014 PROBLEMS OF ENDOCRINE PATHOLOGY  
Травма пiдшлункової залози залишається актуальною медико-соцiальною проблемою, що обумовлено не лише свiтовою тенденцiєю до зростання транспортного i побутового травматизму та воєнних конфлiктiв, але й труднощами лiкування постраждалих, великою кiлькiстю ускладнень i високою летальнiстю [1] . Iнвалiдiзацiя внаслiдок травм пiдшлункової залози досягає 45-50 % та, перш за все, обумовлена супутнiми ушкодженнями печiнки та дванадцятипалої кишки. Загальна летальнiсть при травматичних пошкодженнях
more » ... их пошкодженнях залози становить 20-25 %, причому 16 % хворих помирають у перiод до 48 годин з моменту надходження до стацiонару вiд шоку та крововтрати. Основною причиною смертi хворих у вiддаленому перiодi є посттравматичний панкреатит, сепсис та супутня органна недостатнiсть [2] . Одним iз проявiв гiперметаболiчної реакцiї на стрес за умов травми є пiдвищення концентрацiя рiвня глюкози в кровi, що може виступати не лише дiагностичним мар-кером, але й причиною зростання посттравматичних ускладнень та смертностi постраждалих [3] . Етiологiя гiперглiкемiї у пацiєнтiв з травмою є багатофакторною, але, насамперед, вона може бути результатом активацiї симпато-адреналової системи за участю гiпоталамуса та гiпофiза. Реакцiя на стрес у постраждалих супроводжується пiдвищенням рiвня катехоламiнiв i глюкокортикоїдiв в плазмi кровi, що, в свою чергу, спричиняє розвиток гiперглiкемiї [4] . Крiм того, зростання секрецiї глюкагону на початкових етапах стає одним iз основних чинникiв активацiї глюконеогенезу та глiкогенолiзу в печiнцi [5] . Надалi, незважаючи на пiдвищення рiвня iнсулiну в кровi, що зберiгається тривалий час, стресова гiперглiкемiя (понад 3 тижнi) бiльшою мiрою обумовлена iнсулiнорезистентнiстю [4] . Вважають, що пiсля травматичних оперативних втручань найбiльш iстотне значення в запуску стресової гiперглiкемiї мають прозапальнi цитокiни [6]. 1 Дослiдження виконано в рамках науково-дослiдної роботи ДУ Iнститут загальної та невiдкладної хiрургiї НАМН України Розробка сучасних методiв хiрургiчного лiкування i профiлактики ускладнень захворювань i травм органiв грудної клiтини i черевної порожнини (державний реєстрацiйний № 0105U000897) та дисертацiйної роботи автора статтi на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою Ушкодження пiдшлункової залози та їх корекцiя в комплексi хiрургiчного лiкування хворих з полiтравмою . Установою, що фiнансує дослiдження, є НАМН України. Автор гарантує вiдповiдальнiсть за все, що опублiковано в статтi. Автор гарантує вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв та власної фiнансової зацiкавленостi. Проблеми ендокринної патологiї № 2, 2014 41 http://dx.
doi:10.21856/j-pep.2014.2.06 fatcat:xponuhyoabhb3fvdrgxy5bxzpi