Content Analysis of Thesis and Articles Related to Life Long Learning: 2000-2015

Sezin Yüksel, Kerim Gündoğdu, Bertan Akyol, Ruken Akar Vural
2016 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Özet Bu çalışmanın amacı 2000-2015 yılları arasında ülkemizde 'hayat boyu öğrenme' konusunda yayınlanmış 19 makale ve 10 lisansüstü tezin betimsel olarak içerik analizini yapmaktır. Sonuçlara göre 2004 yılından önce yayınlanmış herhangi bir makale/tez bulunmadığı; genellikle 2013 yılından sonra bu alanda yapılan çalışmaların çoğaldığı göze çarpmaktadır. Araştırmalardan elde edilen bulgular dikkate alındığında ülkemizde hayat boyu öğrenme alanındaki çalışmaların büyük bir oranının nicel
more » ... ının nicel araştırmalar oluşturmaktadır. Çoğunlukla algı ve tutum inceleme amacıyla yazıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda genel olarak deneysel olmayan desen kullanılmıştır. Bunların içinde tarama çalışmaları ağırlıklıdır. Araştırmalarda lisans öğrenciler ve öğretmenler ağırlıklı olarak incelenmiştir. İleri istatistikler kullanılarak yapılan karma çalışmalara, derlemelere ve değişik örneklemlere başvurulması önerilebilir. Anahtar Sözcük: hayat boyu öğrenme, yaşam boyu öğrenme, içerik analizi. Abstract The purpose of this research is to analyze the articles and theses about 'lifelong learning' descriptively, published between the years of 2000-2015. Nineteen articles and 10 postgraduate theses were chosen for the content analysis based on certain criterion. According to the findings, there are no studies before the year of 2004. The number of studies dramatically increased after 2013. Most of the studies within this field in our country were quantitative. They were written to collect the perceptions or attitudes toward this topic by surveys. Non-experimental design was * Bu araştırma, 3-6 Şubat 2016 tarihlerinde Fransa-Paris'te yapılan "IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences" Konferansında sözü bildiri olarak sunulmuştur.
doi:10.17556/jef.88957 fatcat:okswuiwnirggpabmvacwpiegse