A case of liver cancer progressed rapidly with the change of enhanced- pattern after percutaneous radiofrequency ablation
ラジオ波焼灼術後造影パターンの変化を伴い急速に発育進展した肝臓癌の1例

Yutaka Yata, Suguru Takeuchi, Daisuke Kanda, Satoshi Takakusaki, Takeshi Hatanaka, Keigo Iesaki, Teruo Yoshinaga, Jun Kubota, Kenji Kashiwabara, Ken Sato, Tsuguo Higuchi
2009 Kanzo  
F i g . 1 a ) Dy n a mi c C T i ma g e b e f o r e t h e f i r s t P R F A: Dy n a mi c C T r e v e a l e d h y p e r v a s c u l a r t u mo r 2 . 4 c m i n d i a me t e r ( a r r o w h e a d s ) e n h a n c e d i n t h e e a r l y p h a s e a n d d e f e c t e d i n t h e l a t e p h a s e a t h e p a t i c s e g me n t 4 ( S 4 ) . b ) Dy n a mi c C T i ma g e a f t e r t h e f i r s t P R F A: Af t e r P R F A, d y n a mi c C T s h o we d s u f f i c i e n t a b l a t e d a r e a ( a r r o w
more » ... e a d s ) a r o u n d t h e o r i g i n a l t u mo r .
doi:10.2957/kanzo.50.96 fatcat:3i5xoatoxfd2xds2t25e75tysm