THE ANALYSIS OF POSSIBLE CREATIVE APPLICATION OF PRACTICAL WORKS ON VOCATIONAL COMPETENCE FORMATION OF FUTURE MUSICAL ART TEACHERS IN CHINESE HIGHER SCHOOL INTO UKRAINIAN SCHOOL

Yun Dzhou
2020 Innovate Pedagogy  
Постановка проблеми в загальному вигляді. Результатом інтеграції вищої освіти Китайської Народної Республіки у світовий освітній простір є активне реформування освітньої системи на засадах компетентнісного підходу. У контексті необхідності забезпечення відповідності професійної підготовки музичнопедагогічних кадрів сучасним світовим вимогам у китайських закладах вищої освіти відбувається цілеспрямоване формування професійної компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва. Оскільки в
more » ... цтва. Оскільки в китайській вищій школі накопичено цінний практичний досвід з окресленого питання, виникає актуальна потреба в його всебічному аналізі та виявленні можливостей творчого застосування в українських закладах вищої освіти. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дані проведених наукових розвідок засвідчують, що вченими було висвітлено такі важливі аспекти формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва: Джоу Юнь аспірантка кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди У статті визначено, що в китайських закладах вищої освіти накопичений цінний досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Установлено, що вченими (Ван Бінчжао, Дін Цзенцюань, Лю Хуаронг, Лян Хуан, Чжан Сюн та ін.) висвітлено окремі важливі аспекти формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Водночас з'ясовано, що перспективний досвід формування в них професійної компетентності не був належно висвітлентй у науковій літературі, не проводився аналіз можливостей творчого використання вказаного досвіду у вищій школі України. Однак проведення такого аналізу нині на часі. Ці міркування визначили мету статті -на основі аналізу досвіду формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищій школі Китайської Народної Республіки виявити перспективи його творчого застосовування в українських закладах вищої музично-педагогічної освіти. У публікації схарактеризовано загальні вимоги до сформованості професійної компетентності вчителів та специфічні вимоги до її сформованості у вчителів музичного мистецтва. Визначено, що ці вчителі не тільки навчають школярів музики та співу, вони здійснюють художнє виховання дитини, забезпечують розвиток її емоцій та почуттів, сприяють «просвітленню розуму». Проаналізовано накопичений у китайських закладах вищої освіти перспективний досвід формування цієї компетентності в майбутніх учителів відповідної спеціальності, що охоплює проведення лекційних та практичних занять, а також проведення різних видів практики (фахова, соціально-педагогічна, стажування, практика-дослідження тощо). Також виявлено можливості творчого використання цього досвіду викладачами українських закладів вищої освіти у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Ключові слова: перспективний досвід, майбутній учитель, музичне мистецтво, професійна компетентність, творче використання досвіду. The article states that Chinese higher education institutions have accumulated valuable experience in the vocational competence formation of future musical art teachers. It was found out that scientists and scholars such as Wang Bingzhao, Din Gzhenquan, Liu Harong, Liang Huang, Zhang Xiong and others highlighted some important aspects of vocational competence formation of future musical art teachers. At the same time, it was found out that the promising experience of vocational competence formation has not been adequately researched in the scientific works, the analysis of the possibilities of creative application of the experience in higher education in Ukraine has not been conducted yet. However, such analysis is urgent and necessary for modern Ukrainian School. These considerations determined the purpose of the article, that is based on the analysis of the experience of vocational competence formation of future musical art teachers in higher education in China to identify prospects for its creative application in Ukrainian institutions of higher music education. The general requirements for the teachers' vocational competence formation and specific requirements for its formation among musical art teachers have been characterized in the article. It is determined that these teachers not only teach students music and singing, but they also carry out the child's artistic education as well as they ensure the development of the child's emotions and feelings, contributing to the "enlightenment of the mind". The accumulated promising experience on this competence formation among future teachers of the relevant specialty, including lectures and practical classes, as well as conducting various types of practice (professional, sociopedagogical, internship, research practice, etc.) in higher education Chinese institutions have been studied. The possibilities of creative use of this experience by teachers of Ukrainian higher education institutions in the process of vocational competence formation of future musical art teachers are also revealed.
doi:10.32843/2663-6085/2020/25-1.2 fatcat:lunetpouwfam5chqqff3qzig6q