Novel D-SLP Controller Design for Nonlinear Feedback Control

Jirapun Pongfai, Wudhichai Assawinchaichote, Peng Shi, Xiaojie Su
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3009178 fatcat:q2yzbm373rfk3lj4kylmzwshpi