Crystal structure of 2,2'-(1,2-ethylenedioxy)bisbenzaldehyde O,O'-dimethyldioxime, C18H20N2O4

Yu-Jie Zhang, Shou-Ting Zhang, Jiao Wang, Guo-Hua Liu, Gang Wang, Xiong-Hou Gao
2012 Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures  
C 18 H 20 N 2 O 4 ,monoclinic, P12
doi:10.1524/ncrs.2012.0054 fatcat:ve2kfbfq6jchfa6u4nx7f2rljq