Sığır Serum Albumin (BSA) Katkılı Sulandırıcının +4°C'de Saklanan Saanen Teke Spermasının Spermatolojik Özellikleri Üzerine Etkileri
Effects of Semen Extender Supplemented with Bovine Serum Albumin (BSA) on Spermatological Traits of Saanen Buck Semen Stored at +4°C

Asiye Izem SANDAL, Hatice SENLIKCI, Alper BARAN, Ozen Banu OZDAS
2020 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
How to Cite This Article Sandal AI, Senlikci H, Baran A, Ozdas OB: Effects of semen extender supplemented with bovine serum albumin (BSA) on spermatological traits of Saanen buck semen stored at +4°C. Abstract The aim of this study was to investigate the effects of two modified semen diluents on the spermatological parameters of Saanen goat sperm stored at 4°C. Ejaculates were obtained from five Saanen bucks by means of an electro-ejaculator and divided into five aliquots. Then, aliquots of
more » ... en, aliquots of ejaculates were used to create five experimental groups as follows: Group 1 (control), group 2A containing seminal plasma (SP) and bovine serum albumin (BSA; 10 mg/mL -1 ), group 2B containing BSA without SP, group 3A containing egg yolk (EY; 17.00%) and SP and finally group 3B containing EY without SP. All aliquots of semen were extended with Tris-based extender. Spermatological parameters of experimental groups were observed at 0, 6, 12 and 24 h periods during storage at 4°C. Motility of semen in groups 2A and 2B was found to be best values compared to other groups. However, the motility of group 3A at 24 h was 0.00%. In conclusion, it was concluded that the addition of 10 mg/mL -1 of BSA to Tris-based extender could be useful in the storage of Saanen goat semen regardless of SP at 4°C. Öz Bu çalışmanın amacı, modifiye edilmiş farklı iki sperma sulandırıcısının, 4°C'de saklanan Saanen ırkı teke spermalarının spermatolojik özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Ejakülatlar beş adet tekeden elektrojakülatör yardımıyla toplanmıştır ve beş eşit parçaya bölünmüştür. Daha sonra beş deney grubu oluşturmak üzere ejakülatlar şu şekilde porsiyonlanmıştır: grup 1 (kontrol), grup 2A seminal plazma (SP) ve bovine serum albumin içeren (BSA; 10 mg/mL -1 ), grup 2B BSA içeren seminal plazma içermeyen, grup 3A yumurta sarısı (YS; %17.00) ve SP içeren ve son olarak grup 3B YS içeren SP içermeyen. Tüm semen porsiyonları Tris bazlı sulandırcılar ile sulandırılmışlardır. 4°C'ye soğutulma süresi boyunca deney gruplarının spermatolojik parametre gözlemleri 0., 6., 12. ve 24. saatlerde yapılmıştır. grup 2A ve 2B'nin motilite değerlerinin diğer gruplarla karşılaştırıldığında en iyi sonuçları verdiği bulunmuştur. Fakat grup 3A'nın 24. saatteki motilitesi %0.00 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, Tris-bazlı sulandırıcıya ilave edilen 10 mg/mL -1 BSA'nın Saanen ırkı keçi spermasının soğutulmasında (4°C) seminal plazma farkı gözetilmeksizin kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar sözcükler: Sığır serum albumini, BSA, Sulandırıcı, Keçi semen, Kısa süreli saklama  İletişim (Correspondence)  +90 212 473 7070/17263 
doi:10.9775/kvfd.2019.23674 fatcat:xcrqhsd57banhkzlbyj5apqtaq