Ethnocultural and Ethnogenetic Studies by Leonid Zalіzniak (1973—1991)

Yurii Fihurnyi, Olha Shakurova
2018 Ukrainian Studies  
Юрій ФІГУРНИЙ orcid.org/0000-0002-6463-0920 кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ Ольга ШАКУРОВА orcid.org/0000-0001-9842-2997 кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу української етнології НДІУ Анотація. У статті зроблено аналіз етнокультурної та етногенетичної проблематики у наукових працях Л. Залізняка, опублікованих ним у 1973-1991 рр. Виявлено, що археологи в СРСР, вивчаючи праісторію, чітко дотримувалися унормованих канонів
more » ... в стадіально-формаційного розвитку людства, тому й надавали перевагу у своїх дослідженнях соціально-економічній проблематиці, разом з тим вони не могли повністю оминути увагою етнокультурний вимір чи, як тоді це називалося, культурно-історичну періодизацію, оскільки під час вивчення стародавніх артефактів саме аналіз їх чи подібностей, чи відмінностей давав змогу вченим відкривати нові археологічні культури та їх локальні варіанти тощо. Доведено, що Л. Залізняк спочатку як аматор (член гуртка юних археологів) -кінець 50-х -60-ті роки ХХ ст., а згодом як фаховий археолог і дипломований дослідник -кінець 60-х -початок 90-х років ХХ ст. -опрацював величезну кількість археологічних матеріалів і стоянок (стійбищ) первісних людей, більшість з яких відкрив особисто й самостійно ввів у науковий обіг. З'ясовано, що Л. Залізняк виважено проаналізував етнокультурні та етногенетичні процеси у фінальному палеоліті та мезоліті на теренах Поліської низовини та довів, що вони є складовою частиною тогочасного загальноєвропейського розвитку людини розумної. Вченим доведено, що внаслідок довготривалих економічних процесів на рубежі плейстоцену та голоцену з'являються перші етнокультурні (протометаетнічні) спільноти, які заселяють територію, співвідносну з природно-географічними кордонами ландшафтно-кліматичної зони й пов'язану з нею певним господарсько-культурним типом. Л. Залізняк вважає, що такі етнічні спільноти первісності характеризуються культурною та лінгвістичною єдністю, але відсутність чітких меж й об'єднуючої їх самосвідомості не дає можливості вважати їх етносами, а лише етносами на стадії формування. Ключові слова: Україна; Полісся; Л. Залізняк; фінальний палеоліт; мезоліт; етнокультурні та етногенетичні процеси. [1973][1974][1975][1976][1977][1978][1979][1980][1981][1982][1983][1984][1985][1986][1987][1988][1989][1990][1991]. It is discovered that studying the prehistory, Soviet archaeologists strictly adhered to the standardized canons of the stage-formational development of the mankind, thus favoring in their studies socioeconomic problems. However, they could not completely ignore the ethnocultural dimension, or, as it was called then, the cultural and historical periodization, since in the study of ancient artefacts it was the analysis of their similarities and differences that gave scientists an opportunity to discover new archaeological cultures and their local variations. It is proved that L. Zalizniak -firstly as an amateur (a member of the circle of young archaeologists) at the end of the 1950s and in the 1960s, and later as a professional archaeologist and graduate scholar in the late 1960searly 1990s -processed a huge amount of archaeological materials and encampments of primitive people, most of which he discovered personally and independently introduced into scientific circulation. It is ascertained that L. Zalizniak carefully analyzed ethnocultural and ethnogenetic processes of the Upper Paleolithic and Mesolithic in Polissya Lowlands and proved that they were an integral part of the then European development of homo sapiens. The scientist proved that long-term economic processes at the turn of the Pleistocene and Holocene led to the emergence of the first ethnocultural (proto-metaethnic) communities that inhabited the territory correlating with the natural-geographical boundaries of the landscape-climatic zone and were associated with a certain economic-cultural type. L. Zalizniak believes that such ethnic communities of primitive nature are characterized by cultural and linguistic unity, but the absence of clear boundaries and unified self-awareness does not allow considering them ethnic groups -only ethnic groups at the stage of formation. Annotation. The article analyzes ethnocultural and ethnogenetic issues in the scientific works of L. Zalizniak published in
doi:10.30840/2413-7065.4(69).2018.154068 fatcat:33khcp2pubhoje4rjjgi2ww6k4