Wpływ opieki zdrowotnej na jakość życia osób starszych w Polsce oferowanej przez państwo – analiza regionalna

Danuta Rozpędowska-Matraszek, Kazimiera Nowak-Sapota
2015 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica  
Streszczenie. Analiza struktury zatrudnienia pracujących bezpośrednio z pacjentem w publicznej opiece zdrowotnej powinna zapewnić równomierny dostęp do właściwej opieki medycznej dla ludzi starszych, przez co może poprawić się ich jakość życia. Ludzie starsi to grupa społeczeństwa, która w znacznie większym stopniu korzysta z usług medycznych. Artykuł ten jest wstępem do szerszego badania na temat wpływu opieki zdrowotnej na jakość życia osób starszych. Obecnie skupiono się tylko na
more » ... ylko na zatrudnieniu, które tak jak wiele zmiennych ekonomicznych wykazuje znaczną wrażliwość na zmiany w zróżnicowaniu struktur. Do analizy zatrudnienia grupy siedmiu zawodów medycznych w przekroju województw wykorzystano model panelowy Berzega. Model ten jest przydatnym narzędziem do badania zmian strukturalnych zjawisk społecznych i ekonomicznych, jakie zachodzą w przestrzeni geograficznej w określonym przedziale czasu. Na podstawie oszacowanych parametrów modelu oceniono oddziaływanie zmian strukturalnych zatrudnienia pracowników medycznych w województwach, pod wpływem prowadzonej reorganizacji i restrukturyzacji w sektorze zdrowia. Efekt globalny wskazuje na ogólną tendencję spadku liczby zatrudnienia personelu medycznego we wszystkich województwach. Ujemne efekty strukturalne zatrudnienia personelu medycznego w Polsce wystąpiły w zawodach: lekarzy, pielęgniarek i analityków medycznych. Czynnik geograficzny jest bardzo zróżnicowany, a województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie i małopolskie wykazują tendencję do umiarkowanego wzrostu zatrudnienia. Słowa kluczowe: opieka zdrowotna; zatrudnienie personelu medycznego; model panelowy.
doi:10.18778/0208-6018.315.09 fatcat:nnejek7xxrh5pmo6k5new74wgi