The role of first trimester uterine artery Doppler in the prediction of preeclampsia
İlk trimester uterin arter Doppler incelemesinin preeklampsi öngörüsündeki yeri

Emre Erdoğdu, Resul Arısoy, Pınar Kumru, Cem Ardıç, Oya Pekin, Semih Tuğrul
2014 Perinatal Journal  
‹lk trimester uterin arter Doppler incelemesinin preeklampsi öngörüsündeki yeri Amaç: Bu çal›flmada ilk trimesterde uterin arter pulsatilite indeksi (UtA PI) ölçümünün preeklampsi geliflimi ile olas› iliflkisini incelemek amaçlanm›flt›r. Yöntem: Dört yüz on iki nullipar tekil gebenin 11+0 ile 13+6 gebelik haftas›nda UtA PI ölçümleri kaydedildi. Preeklampsi ve erken bafllang›çl› preeklampsi öngörüleri için eflik UtA PI de¤erleri için saptama oranlar› hesapland›. Bulgular: Olgular›n %9.4'ünde
more » ... klampsi ve %3.1'inde erken bafllang›çl› preeklampsi tespit edildi. Preeklampsi geliflen grupta ortalama UtA PI 2.5±0.9 iken preeklampsi geliflmeyen grupta ortalama UtA PI 1.7±0.5 olarak saptand› (p<0.001). Uterin arter pulsatilite indeksi de¤erinin preeklampsi ve erken bafllang›çl› preeklampsi ile iliflkisini ifllem karakteristik (ROC) e¤risi ile de¤erlen-dirdi¤imizde; ROC e¤risi alt›nda kalan alan s›ras›yla 0.79 ve 0.83 idi. Preeklampsiyi öngörmede %5 yalanc› pozitiflik için UtA PI'nin 2.56 eflik de¤erindeki duyarl›l›¤› %45.5, pozitif kestirim de-¤eri %50 ve negatif kestirim de¤eri %94.4 olarak bulundu. Uterin arter pulsatilite indeksi 2.56 eflik de¤erinin erken bafllang›çl› preeklampsi öngörüsündeki duyarl›l›¤› %63.6, özgüllü¤ü %93.3, pozitif kestirim de¤eri %23.3 ve negatif kestirim de¤eri %98.8 bulundu. Erken bafllang›çl› preeklampsiyi öngörmede %5 yalanc› pozitiflik için UtA PI'nin 2.72 eflik de¤erindeki duyarl›l›¤› %45.5, pozitif kestirim de¤eri %23.8 ve negatif kestirim de¤eri %98.2 olarak bulundu. Uterin arter pulsatilite indeksi 2.72 eflik de¤erinin preeklampsi öngörüsünde duyarl›l›¤› %33.3, özgüllü¤ü %96.9, pozitif kestirim de¤eri %52.4 ve negatif kestirim de¤eri %93.4 bulundu. Sonuç: On bir ila on dört hafta uterin arter Doppleri tek bafl›na erken bafllang›çl› preeklampsi olgular›n›n yaklafl›k %65'ini tespit edilebilmektedir. Anahtar sözcükler: Preeklampsi, uterin arter Doppler, uterin arter pulsatilite indeksi.
doi:10.2399/prn.14.0221004 fatcat:aklqqgq7pvflflor5x5n5mn7bq