Uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych jako innowacja finansowa

Grażyna Borys, Wojciech Krawiec
2017 Studia Prawno-Ekonomiczne  
Przedmiotem opracowania są uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych, które, z natury rzeczy, są kluczowym elementem konstrukcji europejskiego systemu handlu emisjami, natomiast jego celem stała się identyfikacja, a następnie analiza formalnych (prawnych) i pozaformalnych przesłanek postrzegania uprawnień do emisji w kategoriach innowacji finansowych o zasięgu regionalnym (europejskim) i lokalnym (krajowym). Identyfikacja została poprzedzona naświetleniem istoty uprawnień i krótką ich
more » ... awnień i krótką ich charakterystyką, wzbogaconą elementami statystyki polskich aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Słowa kluczowe: handel emisjami; uprawnienia zbywalne do emisji; innowacje finansowe Klasyfikacja JEL: G10, G18, O31, Q48, Q54 1 Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych, sporządzony w Kioto 11 grudnia 1997 r. (Dz.U. z 2013 r., nr 5, poz. 1684). Grażyna BORYS, Wojciech KRAWIEC ny podpisujące Protokół zadecydowały m.in., że redukcja emisji GHG ma się odbywać za pomocą międzynarodowego handlu emisjami (ang. International Emission Trading -IET). W związku z dołączeniem Unii Europejskiej do Stron Protokołu, podjęła ona własną inicjatywę stworzenia europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (European Union Emissions Trading System -EU ETS). Wdrożenie EU ETS do praktyki gospodarczej krajów tworzących Unię nastąpiło 1 stycznia 2005 r. na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE 2 , choć pierwszą transakcję kontraktem forward na uprawnienia zawarto już w 2003 r. 3 Przedmiotem opracowania są uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych, które, z natury rzeczy, są kluczowym elementem konstrukcji europejskiego systemu handlu emisjami, natomiast jego celem stała się identyfikacja, a następnie analiza formalnych (prawnych) i pozaformalnych przesłanek postrzegania uprawnień do emisji w kategoriach innowacji finansowych o zasięgu regionalnym (europejskim) i lokalnym (krajowym). Należy zastrzec, że ograniczone ramy opracowania nie pozwoliły na odniesienie się do problemów, jakie rodzi praktyka funkcjonowania uprawnień do emisji GHG. W procesie analitycznym posłużono się metodą dedukcji, metodą analizy aktów prawnych oraz metodą krytycznej analizy literatury przedmiotu. Istota i ogólna charakterystyka uprawnień zbywalnych do emisji gazów cieplarnianych Powietrze atmosferyczne jest pierwotnym elementem naszego życia i depozytem materiałów budulcowych życia. Każdy człowiek związany jest z nim poprzez skomplikowaną, dynamiczną strukturę oddziaływań, co sprawia, że powietrze jest dobrem niewykluczalnym z "konsumpcji" (nonexcludable), a zatem dobrem publicznym 4 . Równocześnie pełni ono funkcję magazynowania, przekazywania, filtrowania i izolacji cieplnej, co powoduje, że z powietrzem związane są różne problemy środowiskowe, będące wynikiem zaspokajania bytowych i gospodar-2 Dz. Urz. WE L 275 z 25.10.2003 r.
doi:10.26485/spe/2017/104/12 fatcat:g75egfqmovbibfbf7ktt65qffy