Friluftsliv, religion og stillhet

Ola Hellenes
2018 Prismet  
I folkehøyskolen har man brede dannelsesmål og stort rom for å prøve ut ny undervisning. I mitt arbeid valgte jeg å fokusere på kristendom og forholdet til naturen der, og å anvende ressurser fra en kristen tradisjon som er kjent for å ha en sterk kobling til naturen: nemlig keltisk spiritualitet. Spørsmålet mitt er: Hvordan legge til rette for folkehøyskole-elevers refleksjon og opplevelse av natur og tro, og gi dem innblikk i keltisk kristen spiritualitet? I denne artikkelen vil jeg
more » ... n vil jeg presentere praksisen, bakgrunnen for den og refleksjoner over den. Nat u rf r e m m e d g j ø r i N g o g t i N g l i g g j ø r i N g ? Mange mener at mennesket i en stadig mer urbanisert og globalisert verden blir mer fremmedgjort fra naturen enn tidligere. Dette gjelder både når det kommer til det å føle seg som en del av den naturen man er så avhengig av, men også det at man ikke har kontakt med naturens rytme, som gjennom tidene har vaert viktig for menneskets psyke og livsstil. En hektisk livsstil preget av et jag etter opplevelser, inntrykk og raske løsninger på livets utfordringer, er noe av det som preger den postmoderne tiden vi lever i (Gelter 2007:40). Som et svar på den fremmedgjøringen mennesket står overfor i forhold til naturen, trengs en positiv miljøutdanning for å kunne få en relasjon til naturen igjen. Gelter mener at en god innfallsvinkel til dette ikke kun er å gi unge teoretisk kunnskap om natur og miljø, men også genuine møter med naturen, hvor naturen er i sentrum. Naturens egenverdi vil da ifølge Gelter, påvirke den unges holdninger til naturen. Dette synet står i en typisk tradisjon etter for eksempel Nils Faarlunds tanker om naturen (som Gelter også oppgir som en inspirasjonskilde) eller også Arne Naess sin økofilosofi som var inspirert av et naert forhold til natur (Tordsson 2006:100). Det didaktiske opplegget jeg utarbeider, kan slik jeg ser det, vaere med på å 1 Artikkelen er et resultat av et arbeid i en praksisperiode jeg gjennomførte på en folkehøyskole mens jeg studerte frilufts-og religionsdidaktikk på Notodden.
doi:10.5617/pri.6590 fatcat:dfdfeyhcerd4jo4l6zbec6pmum