Victorinus Pingel. En Livsskildring. Med Noter om hans Fader, Geologen Christian Pingel og hans Familie

Victor Madsen
1934 Danmarks Geologiske Undersøgelse IV. Række  
"Ved den aarlige Finanslovs anden Behandling i Marts Maaned 1887 i Folketinget spurgte et af Medlemmerne den daværende Indenrigsminister Ingerslev, om ikke det snart var paa Tiden, at Danmark i Lighed med de andre civiliserede Stater i Europa og Amerika lod foretage en grundig geologisk Undersøgelse af sin Jordbund". Med disse beskedne Ord omtales den Handling, der førte til Oprettelsen af Danmarks Geologiske Undersøgelse, af den Mand, som fremsatte Forespørgselen, Dr. phil. Johan Victorinus
more » ... gel. Uden hans Indgriben var der sikkert gaaet endnu mange Aar, inden Danmarks Geologiske Undersøgelse var blevet oprettet, og man havde faaet paabegyndt den geologiske Kortlægning af Danmark og en systematisk geologisk Undersøgelse af Landet.
doi:10.34194/raekke4.v2.6986 fatcat:tm22kpvk3nbwvcbkecaxiebis4