INTERGOVERNMENTAL RELATIONS IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

KANEVA Tetiana, DREPIN Anton
2020 Herald of Kyiv National University of Trade and Economics  
Запропоновано напрями подальшого розвитку міжбюджетних відносин в умовах децентралізації. Обґрунтовано положення щодо підвищення фіскальної значимості місцевих податків, зокрема податку на майно. Досліджено критерії фінансової спроможності територіальних громад. Визначено особливості функціонування системи міжбюджетних трансфертів в Україні. Детерміновано засади підвищення результативності механізму розподілу інвестиційних трансфертів, освітньої та медичної субвенцій. Клю ч ов і сло ва: місцеві
more » ... в і сло ва: місцеві бюджети, бюджетна децентралізація, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки, міжбюджетні трансферти, суспільні послуги. Канева Т., Дрепин А. Межбюджетные отношения в условиях децентрализации власти. Предложены направления дальнейшего развития межбюджетных отношений в условиях децентрализации. Обоснованы положения относительно повышения фискальной значимости местных налогов, в частности налога на имущество. Исследованы критерии финансовой состоятельности территориальных общин. Определены особенности функционирования системы межбюджетных трансфертов в Украине. Детерминированы основы повышения результативности механизма распределения инвестиционных трансфертов, образовательной и медицинской субвенций. Клю ч ев ые с ло ва : местные бюджеты, бюджетная децентрализация, доходы местных бюджетов, местные налоги, межбюджетные трансферты, общественные услуги. Постановка проблеми. Система міжбюджетних відносин формується під впливом чималої кількості чинників, зокрема інституційних, суспільних, економічних, адміністративних тощо. За умов реформування бюджетної системи вбачається доцільним забезпечення поетапності та 0
doi:10.31617/visnik.knute.2020(131)03 fatcat:7fdp5fzdi5aefjom2n6kubujfi