Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Materyallerinde Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Funda CANAZ, Evrim YILMAZ, Özgül PAŞAOĞLU, Deniz ARIK, Adnan ŞAHİN
2020 OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE  
Özet: Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) morbid obezitede sık kullanılan bir tedavi yöntemi olup, bu spesmenlerde rutin histopatolojik incelemenin değeri tartışmalıdır. Ayrıca LSG yapılan hastalarda midede ki Helikobakter pilori (HP) kolonizasyonunun etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada amacımız LSG spesmenlerindeki histopatolojik inceleme sonuçlarını değerlendirmek ve HP prevalansını belirlemektir. Bu çalışma hastanemizde 2014-2018 yılları arasında morbid obezite nedenli LSG yapılan
more » ... LSG yapılan hastaları içeren retrospektif bir çalışmadır. Yaş, cinsiyet, cerrahi spesmenlerdeki histopatolojik bulgular ve HP infeksiyon prevalansı değerlendirildi. Bu çalışmada 110 hastanın (90 kadın, 20 erkek; ortalama yaş 38 ± 11.9 yıl) gastrik spesmeni incelendi. Cerrahi spesmenlerde sık gözlenen histopatolojik bulgular kronik inaktif gastrit (%57.3, n=63), kronik aktif gastrit ( %34.5, n= 38) intestinal metaplazi (%6.4, n=7), atrofi (%12.7, n=14), fundik gland polip (%1.8, n=2), nöroendokrin hücre hiperplazisi (%1.8'inde, n=2), pariyetal hücre hipertrofisidir (%0.9 , n=1). Kırk sekiz hastada (%43.6) HP pozitifti. Gastrit ve atrofi ile HP infeksiyonu arasında istatiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı p<0.001). LSG yapılan olguların çoğunda rezeksiyon spesmenlerinde histopatolojik değişiklikler saptanmıştır. HP infeksiyonu, atrofi ve intestinal metaplazinin klinik önemi nedeniyle LSG spesmenlerinin histopatolojik değerlendirmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Abstract: Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) is a common surgical therapeutic option in patients with morbid obesity that debate about the value of routine histopathological examination of LSG. Also the effect of Helicobacter pylori (HP) colonization of the stomach of patients under going LSG is unclear. Our aim is to analyze the results of histopathological examination of LSG specimens and identify the prevalence of HP. This study is a retrospective study of the patients who underwent LSG for the treatment of morbid obesity in our hospital between 2014-2018. Sex, age, histopathological findings in the surgical specimens and prevalence of HP infection were analyzed. Gastric specimens of a total of 110 patients (90 females, 20 males; mean age 38 ± 11.9 years) were analyzed in this study. The most common histopathological findings in the surgical specimens were chronic inactive gastritis (57.3%, n=63), chronic active gastritis (34.5%, n= 38), intestinal metaplasia (6.4%, n=7), atropy (12.7%, n=14), fundic gland polyp (1.8%, n=2), parietal cell hypertrophia (0.9 %, n=1). Fourty eight (43.6%) patients were found to be HP positive. There was statistically significant correlation between gastritis and HP infections. The majority of patients who underwent LSG had pathological findings in resected specimens. It is concluded that the pathological evaluation of the LSG specimens is necessary because of the clinical significance of HP infection, atropy and intestinal metaplasia.
doi:10.20515/otd.551907 fatcat:xgo4ajax5re4ffhm5hgbq7kgra