Dual Encoder-Decoder based Generative Adversarial Networks for Disentangled Facial Representation Learning

Cong Hu, Zhen-Hua Feng, Xiao-Jun Wu, Josef Kittler
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3009512 fatcat:km463jwtzfe6hd4oi373npvmve