Noncontact detection of dry eye using a custom designed infrared thermal image system

Tai Yuan Su, Chen Kerh Hwa, Po Hsuan Liu, Ming Hong Wu, David O. Chang, Po Fang Su, Shu Wen Chang, Huihua Kenny Chiang
2011 Journal of Biomedical Optics  
doi:10.1117/1.3562964 pmid:21529078 fatcat:eupivgpacfbqrb6frs7wbrxxiy