Orbital Dermis-Fat Graft Transplantation: Results in Primary and Secondary Implantation

Müge Çoban Karataş, Rana Altan Yaycıoğlu, Handan Canan
2015 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Objectives: Autologous dermis fat graft (DFG) is being used in both primary and secondary socket surgeries. In the present study, we aimed to evaluate patients' satisfaction and possible intra-and postoperative complications in patients who had DFG transplantation. Ma te ri als and Met hods: In this retrospective study, the results of 17 patients who were operated between October 2008 and October 2012 were evaluated. Of these cases, 7 had primary and 10 had secondary DFG. Patient satisfaction
more » ... ient satisfaction was evaluated by asking the patients to fill out a questionnaire graded from 1 (not satisfied) to 4 (very satisfied). Additionally, the incidence of complications and requirement for another operation was noted. Re sults: The average patient age was 30.5±17.9 years. Patients with primary grafts were 100% satisfied with the outcome and could wear their prosthesis without any discomfort. In this group, one patient had delay in epithelialisation of the graft and ptosis, which was treated with frontal sling surgery and artificial tears. In patients with secondary grafts, 6 patients (60%) were satisfied with the outcome. Four patients were not satisfied from the result. One had inferior lid laxity; however, after lateral tarsal strip surgery, she could wear her prosthesis. Another patient developed inferior forniceal adhesion. He was treated with mucous membrane grafting and artificial tears and could wear his prosthesis. One patient had infection and contraction of the socket due to inappropriate postoperative medication use. Following repeated DFG transplantation, he was able to wear his prosthesis. Another patient had fat atrophy prior to secondary DFG transplantation and developed atrophy of the graft following surgery. Her family refused additional surgery. This patient could not wear any prosthesis. Conclusion: According to our results, we believe that DFG transplantation is successful in primary implantation. In secondary cases, correct patient selection is important to achieve good outcome. (Turk J Ophthalmol 2015; 45: 65-70) Amaç: Otolog dermis-yağ grefti (DYG) primer ve sekonder soket cerrahilerinde kullanılmaktadır. Biz bu çalışmamızda DYG implantasyonu geçirmiş olguları, hasta memnuniyeti ve cerrahi sırası ve sonrasındaki komplikasyonlar açısından değerlendirmeyi amaçladık. Ge reç ve Yön tem: Retrospektif planlanan çalışmamızda Ekim 2008 ile Ekim 2012 arasında opere olan 17 olgu incelendi. Bunlardan 7 olguya primer, 10 olguya sekonder DYG implante edilmişti. Hastaların memnuniyeti bir sorgulama formunda derecesi 1 (memnuniyetsiz) ile 4 (çok memnun) arasında bir değeri seçmesi istenerek değerlendirildi. Ayrıca komplikasyonlar, sıklıkları ve farklı bir cerrahi ihtiyaçları not edildi. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 30,5±17,9 yıl idi. Primer DYG implante edilmiş olguların memnuniyeti %100 düzeyindeydi ve protezlerini bir rahatsızlık olmadan kullanıyorlardı. Bu grupta sadece bir hastada epitelizasyonda gecikme ve pitozis gelişmişti ve tedavisinde için frontal askılı pitoz cerrahisi uygulanmış ve beraberinde suni gözyaşları kullanılmıştı. Sekonder DYG uygulanmış olgularda 6 hasta (%60) sonuçtan memnundu. Memnun olmayan 4 olgudan birinde alt kapak laksisitesi gelişmişti, lateral tarsal şerit cerrahisi ile olgu protezini rahat kullanabilmişti. Bir diğer hastada alt fornikste yapışıklık gelişmişti. Hastaya müköz membran grafti ve suni göz yaşı tedavisi uygulanması sonrasında protezini kullanabildi. Bir olguda cerrahi sonrasında ilaçların uygun olmayan şekilde kullanımı sebebi ile enfeksiyon ve sokette kontraksiyon gelişti. Tekrar DYG sonrası hasta protezini takabildi. Bir diğer hastada sekonder DYG implantasyonu öncesinde orbitada yağ atrofisi vardı ve cerrahiden sonra da greft atrofisi gelişti. Hastanın ailesi başka bir müdahaleyi kabul etmedi. Bu hasta protez kullanamadı. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre DYG transplantasyonunun primer olgularda başarıyla uygulanabildiği düşüncesindeyiz. Sekonder olgularda, başarılı sonuçlar elde etmek için hasta seçiminin iyi yapılması önem taşımaktadır. (Turk J Ophthalmol 2015; 45: 65-70) Anah tar Ke li me ler: Dermis yağ grefti, hasta memnuniyeti, soket cerrahisi Summary Özet
doi:10.4274/tjo.55823 fatcat:55zu4cdzbvd6zbuyfzsyehgweq