Detection of emergency situations during the work of batch vacuum apparatus

Юрій Володимирович Прокопенко, Анатолій Петрович Ладанюк, Ростислав Михайлович Сокол
2015 Tehnologìčnij Audit ta Rezervi Virobnictva  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА -№ 6/3(26), 2015, © Прокопенко Ю. В., Ладанюк А. П., Сокол Р. М. -побудова ієрархічних систем управління технологічними комплексами; -застосування інтелектуальних методів зберігання і обробки інформації у вигляді баз знань; -ефективну інтеграцію ситуаційних систем управління з комп'ютерно-інтегрованими системами [1] . Головним елементом таких систем повинна стати інтелектуальна база знань. Розробка бази знань для ситуаційних систем управління
more » ... управління дозволить вирішити такі принципові питання: -розширення функціональності і гнучкості системи ситуаційного управління; -використання систем ситуаційного управління разом з базами даних дозволить створювати принципово нові агенті системи; -створити підсистему виявлення і опрацювання конфліктних ситуацій [2]. Аналіз літературних даних та постановка проблеми На цукрових заводах однією із ділянок, яку можна віднести до поняття складна система, є комплекс вакуумапаратів періодичної дії, які відносяться до продуктового відділення цукрового заводу. На рис. 1 показана спрощена структурна схема комплексу вакуум-апаратів періодичної дії в структурі продуктового відділення цукрового заводу. Підготовлений сироп цукру з вмістом сухих речовин 68-72 % з випарної станції, через проміжний збірник, по- Вступ Процес кристалізації цукру є одним з найбільш складних технологічних процесів цукрового виробництва, який проходить в вакуум-апаратах періодичної дії, які об'єднані в комплекси. Робота групи вакуум-апаратів організується таким чином, щоб забезпечити безперервну переробку сиропів і ефективне використання пари, яка є для вакуум-апаратів основним тепловим носієм. В умовах виробництва виникають різноманітні нештатні ситуації (конфлікти) в роботі продуктового відділення, а також окремого вакуум-апарата. Можливість втручання оператора в роботу вакуум-апарата також може викликати конфліктні ситуації технологічного комплексу, що зменшує ефективність його роботи. Існуючі системи управління масової кристалізації цукру не мають функцій виявлення конфліктних ситуацій і їх ідентифікації. Їх можливості обмежуються контролем спрацювання виконавчих пристроїв і стеження за технологічними параметрами процесу. Для вирішення поставленої задачі нагальним є побудова нових систем управління із застосуванням методів і принципів інтелектуального управління. Найбільш перспективним напрямком розробки нових систем, які б враховували всі вимоги сучасності є застосування методів ситуаційного управління. Застосування ситуаційного управління дозволяє врахувати і ефективно вирішити всі нагальні задачі сучасності: ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ Рассмотрены вероятностные модели принятия решений в составе обобщенного алгоритма технической диагностики. Доказано существование трех источников неопределенности статистических решений, влияющих на достоверность диагностики при ограничениях на количество измерительной информации. Разработаны и приведены вероятностные графические модели видов достоверности диагностики динамических объектов. Ключевые слова: диагностика, достоверность, вероятность, неопределенность, нестационарность, решающая функция, дискриминантный анализ. Мигущенко Руслан Павлович, доктор технічних наук, доцент, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій та систем, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, е-mail: mrp1@bk.ru. Мигущенко Руслан Павлович, доктор технических наук, доцент, кафедра информационно-измерительных технологий и систем, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина. Розглянуті і визначені загальні вимоги до систем керування складними системами. Виконано огляд основних стадій роботи вакуум-апарата періодичної дії. Описані нештатні ситуації при роботі вакуум-апарату. Визначено структуру фрейму інтелектуальної системи для визначення нештатних ситуацій при роботі вакуум-апарата періодичної дії. Із використанням мови ситуаційного управління розроблені алгоритми визначення аварійних і конфліктних ситуацій. Ключові слова: складна система, технологічний комплекс, вакуум-апарат, нештатна ситуація, фрейм конфліктної ситуації. Прокопенко Ю. В., Ладанюк А. П., Сокол Р. М.
doi:10.15587/2312-8372.2015.57110 fatcat:yizx2grafzhyvc5a7qy6mvhqse