Intracerebral hematoma and cervicocephalic dolichoarteriopathy

Mehmet Yasir Pektezel, Ethem Murat Arsava, Rahsan Göçmen, Mehmet Akif Topçuoğlu
2020 Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi  
ÖZ GİRİŞ ve AMAÇ: İntraserebral hematom ekspansiyonunun (İHE) tahmin edilmesi intraserebral hematom (İSH) yönetiminde önemlidir. Serebral mikrovasküler disfonksiyon temelinde servikosefalik dolikoarteriopati (SSD) ile İHE arasında nedensel bir ilişki bulunabilir. YÖNTEM ve GEREÇLER: İlk kraniyel BT incelemesi <12 saat, kontrol kraniyel BT incelemesi <72 saat ve BT anjiografi incelemesi bu periyotlar arasında yapılabilmiş olan toplam 104 hasta (ortalama yaş: 64±12 yıl, %45 kadın) çalışmaya dahil
more » ... ın) çalışmaya dahil edildi. Baziler arter (BA) dolikoarteriopatisi, Smoker's kriterleri; SSD tayini ise modifiye Wiebel-Fields&Metz skoru ile değerlendirildi. İHE mutlak olarak, hacimsel ≥12,5 ml ve ≥6 ml artış veya yüzdesel ≥%33 ve ≥%26 artış kriterleriyle tanımlandı. BULGULAR: İHE ≥12,5 ml artış %10,5, ≥6 ml artış %21, ≥%33 artış %20, ≥26 artış %27 hastada saptandı. Genişlemiş BA çapı (>4,5 mm) ile İHE arasında anlamlı korelasyon izlenmedi (≥12,5 cc artış %18; ≥6 cc artış %18, ≥33% artış %19, ≥26% artış %14). Yüksek Smoker's (≥1) skoru ile İHE arasında anlamlı korelasyon izlenmedi (≥12,5cc artış %45; ≥6cc artış %50, ≥33% artış %38, ≥26% artış %39). İpsilateral ≥1 modifiye Wiebel-Fields&Metz skoru da İHE ile, değeri göreceli daha düşük olmakla beraber, ilişkili saptanmadı (≥12,5cc artış %71; ≥6cc artış %80, ≥33% artış %77, ≥26% artış %82). Hiçbir dolikoarteriopati parametresi ile fonksiyonel sonlanım ve mortalite arasında anlamlı bağlantı tespit edilemedi. TARTIŞMA ve SONUÇ: İstatistiksel anlamlılığa ulaşmamış olsa da, SDD skoru arttıkça İHE daha düşük oranlarda oluşmaya meyilli gibi gözükmektedir. Hipertansiyon ile indüklenen parent arter "remodeling"i ve bu durumun hipertansif mikrovasküler adaptasyon ile ilişkisi, bu spekülatif koruyucu etkinin altta yatan mekanizması olabilir. Anahtar Sözcükler: "Remodelling", mikrosirkülasyon, hipertansiyon, anjiopati, serebral hematom, çığ hipotezi. INTRACEREBRAL HEMATOMA AND CERVICOCEPHALIC DOLICHOARTERIOPATHY ABSTRACT INTRODUCTION: Prediction of expansion is of critical importance in intracranial hematoma (ICH) management. Cervicocephalic dolichoarteriopathy (CCDAP) may be a readily available marker of ICH expansion (ICHE) given its possible association with cerebral microvascular dysfunction. METHODS 104 ICH patients (mean age: 64±12 years, 45% female) who had brain CT within first 12 hours, follow-up CT during first 72 hours, and CT angiography during this period were included. Basilar artery (BA) dolichoarteriopathy was graded with Smoker's criteria; cervical carotid artery (CCA) dolichoarteriopathy with modified Wiebel-Fields & Metz scoring. ICHE criteria were absolute volume increase ≥12.5cc and ≥6cc, or percent increase ≥33% and ≥26%. RESULTS: ICHE ≥12.5 cc was detected in 10.5%; ≥6 cc in 21%, ≥33% percent increase in 20% and ≥26% in 27%. There was no significant correlation between enlarged BA diameter (>4.5 mm) and ICHE (≥12.5cc in 18%; ≥6cc in 18%, ≥33% in 19%, ≥26% in 14%). A high (≥1) Smoker's score does not correlate significantly with ICHE (≥12.5cc in 45%; ≥6cc in 50%, ≥33% in 38%, ≥26% in 39%) ICHE was not significantly, albeit numerically lower, correlated with ≥1 score of ipsilateral modified Wiebel-Fields & Metz (≥12.5cc in 71%; ≥6cc in 80%, ≥33% in 77%, ≥26% in 82%) No dolichoarteriopathy parameters were found to be linked with functional outcome and mortality.
doi:10.5505/tbdhd.2020.97720 fatcat:wsx3g2bwjrgmllegd3affdtgke