Foil Micro-Bearing Tests

Wojciech Miąskowski, Krzysztof Nalepa, Grzegorz Żywica
2009 Technical Sciences  
K e y w o r d s: foil bearing, high-speed machines bearings, bearing systems testing. A b s t r a c t Selected methods of testing applied in the research centres dealing with foil bearings technology are overviewed in this paper. Tests analyzing foil bearings require special test rigs and a testing methodology that simulates the bearings' actual working conditions. Test rigs should allow factors, that influence on a bearing's exact operating environment. For this reason, most tests investigate
more » ... tests investigate selected key parameters Tribological tests under extreme bearing operating temperatures and with the effect of lubricants make a separate group of tests. Another tests group is focused on the optimal bearing stiffness determination through the choice of adequate structural solutions and manufacturing technologies. Foil bearing test methods presented in this paper do not exhaust the study domain, in which new constructions may be tested. They only overview basic test methods used for the foil bearing systems. S ł o w a k l u c z o w e: łożysko foliowe, łożyskowanie maszyn szybkoobrotowych, badania systemów łożyskowania. A b s t r a k t W artykule przedstawiono wybrane metody badań stosowane w ośrodkach badawczych zajmujących się technologią łożysk foliowych. Badania eksperymentalne łożysk foliowych wymagają opracowania specjalnych stanowisk badawczych i tworzenia metod badań, które pozwoliłyby na odtworzenie warunków, w jakich będą pracować badane łożyska. Stanowiska badawcze powinny uwzględniać czynniki, które mają wpływ na warunki pracy łożyska. Badania są prowadzone w kilku głównych kierunkach. Jedną gałąź stanowią badania tribologiczne w ekstremalnej temperaturze, w jakiej będą pracować łożyska, a także z użyciem mediów smarnych. Inna gałąź badań jest skierowana na zapewnienie optymalnej sztywności łożysk przez odpowiednią konstrukcję i dobór technologii wykonania elementów konstrukcyjnych. Przedstawione w artykule metody badań łożysk foliowych nie wyczerpują zakresu badań, jakim mogą być poddawane nowo opracowywane konstrukcje. Stanowią jedynie przegląd podstawowych metod badań stosowanych w systemach łożysk foliowych.
doi:10.2478/v10022.009-0021-8 fatcat:rhuf33duxrbrdomfapoi4sfcja