Η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων [article]

Γεωργία Σπηλιώτη, University Of Piraeus, Ευαγγελία Κοπανάκη
2022
Το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η παρουσίαση του συγκεκριμένου θέματος αποτυπώνεται στα ακόλουθα έξι κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της μικρομεσαίας επιχείρησης ενώ γίνεται και αναφορά σχετικά με την γενικότερη πορεία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τον ρόλο τους στην οικονομία της χώρας, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα.
more » ... , το δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί αποδίδει τον ορισμό των πληροφοριακών συστημάτων, τις βασικές τους λειτουργίες, τα πιο συχνά είδη, ενώ γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά στα ERP συστήματα, τα οφέλη και τις επιπτώσεις τους και την πορεία τους στο χρόνο. Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα πληροφοριακά συστήματα εντός των επιχειρήσεων καθώς η παρουσία τους είναι αναγκαία πλέον σε όλο και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γίνεται αντιληπτή με διάφορους τρόπους όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, ακολουθεί το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται η έρευνα, δηλαδή οι θεωρίες RBV & VRIO, η ανάλυση της επιχειρηματικής επίδοσης αλλά και η λήψη αποφάσεων. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα είδη έρευνας μεταξύ των οποίων γίνεται η επιλογή καθώς και η μεθοδολογία η οποία ακολούθησε. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά όλων των πληροφοριών που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, όσον αφορά την εταιρία, τα πληροφοριακά της συστήματα και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα που οφείλεται σε αυτά. Στο έκτο και πιο σημαντικό κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, βασιζόμενοι πάντα στο προαναφερόμενο θεωρητικό πλαίσιο. Έπειτα από την ανάλυση αυτή, οδηγούμαστε στα τελικά συμπεράσματα της έρευνας.
doi:10.26267/unipi_dione/1949 fatcat:wsijt3h2mra47esgectlegjsmy