Book and Paper Reviews
Recense

1973 Časopis pro pěstování matematiky  
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML- CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz časopis pro pěstování matematiky, roč. 98 (1973), Praha RECENSE PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERI-CAL METHODS 1N FLUID DYNAMICS. Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York 1971. Stran 462, cena DM 28,-/$ 7.70. Edited by M. Holt. (Lecture Notes in Physics sv. 8.) Recensovaná publikace
more » ... censovaná publikace je sborník referátů, které byly předneseny na druhé mezinárodní kon ferenci o numerických metodách v dynamice tekutin, konané na University of California v Berkeley ve dnech 15.-19. září 1970. (První konference se konala v srpnu 1969 v Novosibirsku.) Na konferenci byly nejpočetněji zastoupeny USA a SSSR, dále se zúčastnili vědci z Francie, Německa, Anglie, Holandska, Kanady a Austrálie. Celkem bylo předneseno 65 referátů, které jsou ve sborníku uveřejněny v plném znění. Sborník je uspořádán podle sekcí, do nichž byla konference rozdělena. Tyto sekce byly: I. Základní nu merické metody. II. Numerické metody a aplikace. III. Mezní vrstvy. IV. Výpočty pole proudění. V. 1. Rázové vlny. 2. Turbulentní proudění. VI. Navierovy-Stokesovy rovnice. Viskózní proudě ní. VII. Problémy nestlačitelného proudění. Z matematického hlediska tu jde převážně o řešení kvazilineárních hyperbolických a eliptickohyperbolických systémů parciálních diferenciálních rovnic ve dvou a třech rozměrech. Vzhledem k velkému počtu referátů nelze se jimi na tomto místě jednotlivě zabývat. Matematika mohou zaujmout především referáty I. sekce. Referáty v ostatních sekcích jsou mnohdy orientovány především na konečný praktický výsledek a jsou vesměs uspořádány podle schématu: formulace úlohy -stručný popis numerické metody -zhodnocení a rozbor výsledků. Přitom je často některá z částí referátu podána pouze verbálně, tj. bez jakýchkoli matematických formulací. V popsaných způsobech řešení je (zejména u referátů z USA) zřetelně patrný silný vliv sovětské novosibirské školy (Janěnko aj. -metoda faktorizace). Charakter referátů je velmi různorodý, většinou jsou psány dosti stručně, což je zřejmě pod míněno povahou obsahu jednotlivých příspěvků (sdělení nebo přehledy výsledků). Je dlužno s potěšením konstatovat, že je zpravidla věnována pozornost i rozboru otázek konvergence a nu merické stability, i když většinou pouze formou konstatování hotových výsledků. Rovněž je třeba ocenit vcelku pohotové vydání sborníku (vyšel již začátkem roku 1971). Recensovaný sborník nebude matematik ve své knihovně patrně postrádat (pokud ovšem jeho práce tak či onak s problémy dynamiky tekutin nesouvisí). Nicméně v něm lze nalézt příklady, které dokumentují a ilustrují použití numerických metod v důležité oblasti aplikovaného výzkumu. To může být zároveň zdrojem nových podnětů pro práci v numerické matematice jako takové. Petr Přikryl, Praha Oscar Zariski: ALGEBRAIC SURFACES. Second supplemented edition. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. Bd. 61. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1971. Stran 270, cena DM 54,-. Zajímavé druhé vydání klasické knihy z r. 1934, kde po každé kapitole (s výjimkou první) následuje obšírnější dodatek, snažící se podati přehled o současném stavu právě probrané partie. Většinu těchto dodatků napsal David Mumford, po jednom J. Lipman a S. S. Abhyankar. Rovněž bibliografické údaje jsou doplněny. Sám základní Zariskiho text je nejlépe možno charakterisovati jako volné vyprávění s mnoha komentáři a důkazy zkrácenými na Čtivé minimum, dodatky jsou Series, University Press, Cambridge 1962, přeložil doc. RNDr. A. Kufner, CSc, vydalo SNTL Praha-Alfa Bratislava 1971, 156 stran, 16 Kčs. Kniha, která se dočkala v zahraničí již mnoha vydání, vychází nyní poprvé v českém překladu. Přes zdánlivě malý rozsah obsahuje značné množství látky, vyložené stručně, ale jasně. Kniha je rozdělena do sedmi kapitol: I. nazvaná Všeobecně, uvádí potřebné pojmy z teorie trigonometric kých řad, teorie integrálu atd. Obsah dalších kapitol je plně vystižen jejich názvy: II. Fourierovy řady v Hilbertově prostoru. III. Další vlastnosti trigonometrických Fourierových řad. IV. Kon vergence Fourierových řad. V. Sčitatelnost Fourierových řad. VI. Užití vět z kapitoly V. VII. Obecné trigonometrické řady. Dále kniha obsahuje Poznámky s řadou odkazů na literaturu, jmenný rejstřík a věcný rejstřík. Jak je uvedeno již v předmluvě autorů, kniha není psána pro začátečníky. Předpokládá se, že čtenář ovládá Lebesgueovu teorii integrálu a má určitou zběhlost v provádění odhadů jedno rozměrných integrálů. Pro studium knihy je výhodné, má-li již čtenář jisté znalosti teorie trigono metrických řad. Český překlad doc. A. Kufnera se dobře čte. Z originálu (a též z ruského překladu) nebyl převzat systém velkého množství zkratek, což knize rozhodně prospělo. Podle mého názoru bylo na místě doplnit seznam literatury. Všechna literatura uvedená v části Poznámky je z dvacátých a třicátých let, případně ještě starší, obvykle dosti těžko dostupná. Některé citované knihy vyšly již v dalších přepracovaných vydáních. Rovněž bylo možno doplnit další knihy vydané v ruštině, jak původní díla, tak překlady, neboť jsou u nás snáze dosažitelné. Kniha bude jistě velmi užitečná nejen pro matematiky a studenty matematiky, ale i pro techni ky, kteří mají zájem o studium teoretických základů periodických dějů. Pavel Aksamit, Praha E. L. Stiefel, G. Scheifele: LINEAR AND REGULAR CELESTIAL MECHANICS, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1971, 18 obr., 301 str., vázané DM 68. (Vyšlo jako 174. svazek knižnice "Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen".)
doi:10.21136/cpm.1973.108477 fatcat:kbuiwxrqd5glnjsuphsclqlady