Stan uzębienia dzieci 6 i 12- letnich z terenu województwa lubelskiego

Karolina Kuśmierz, Piotr Lutomski, Piotr Starzyk, Paulina Marcyniuk, Konrad Małkiewicz
2016 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
Wprowadzenie. Stan zdrowia jamy ustnej jest wypadkową wielu czynników, wśród których nawyki higieniczne i żywieniowe odgrywają istotną rolę. Cel pracy. Oceniono stan zdrowotny uzębienia dzieci 12-letnich z województwa zachodniopomorskiego w świetle poziomu wiedzy tych dzieci na temat profilaktyki próchnicy i zachowań prozdrowotnych. Materiał metody. Badaniem objęto grupę 120 dzieci, które ukończyły 12. rok życia, zamieszkałych w rejonie Łobza i okolic. Za pomocą badań klinicznych oceniono stan
more » ... nych oceniono stan uzębienia określając intensywność oraz frekwencję próchnicy. Stan uzębienia według ŚOZ określali odpowiednio szkoleni stomatolodzy. Z badania ankietowego uzyskano dane dotyczące nawyków higienicznych i żywieniowych badanych dzieci. Wyniki. Frekwencja próchnicy dla całej badanej grupy dzieci z małego miasta i wsi wyniosła 86,7%. Wśród dzieci 12-letnich leczenia stomatologicznego wymagało niemal 60%, znamiennie częściej w populacji dzieci mieszkających na wsi. Niemal 2/3 dzieci z rejonów wiejskich wymagało leczenia próchnicy, istotnie częściej w stosunku do rówieśników z miasta. W naszych badaniach wskaźnik PUW u dzieci z małego miasta wyniósł 2,73, natomiast u dzieci wiejskich 4,35. Wskaźnik leczenia próchnicy dla całej badanej grupy 12-latków był niski i wyniósł 0,38. Najczęstszym powodem wizyty stomatologicznej była potrzeba leczenia ubytku próchnicowego -62%. Zabieg lakowania został przeprowadzony Abstract Introduction. Oral health condition is a result of numerous factors, and hygiene-nutrition practices play a key role in this respect. Aim of the study. To assess the condition of health in 12-year-old children from West Pomerania Province in the light of their awareness of caries prevention and health-oriented practices. Material and method. The study covered a group of 120 children -12 years of age -living in the area of Łobez (a small town). The clinical examination was performed to assess the condition of the teeth by means of caries prevalence and frequency index. The condition of the teeth was assessed according to the WHO criteria by duly qualified dental practitioners. The questionnaire survey provided the data on oral health conditions and eating habits of the children concerned. Results. The prevalence of caries in the entire group of children from the small town and rural areas was 86.7%. Almost 60% of the children required dental treatment and it concerned significantly more children from the rural areas compared to those living in the town. Nearly 2/3 of country children needed treatment of caries significantly more frequently compared to their town peers. In our study, the DMFT score in the children from the small town was 2.73 while the children from the rural areas exhibited the DMFT score of 4.35. The caries treatment index in the entire group of 12-year-old children was low and was found to be 0.38. The most common reason (62% of cases) to present at a dental office was a need to restore a KEYWORDS: oral health condition, DMFT, 12-year-olds, prevalence HASŁA INDEKSOWE: zdrowie jamy ustnej, PUW, dzieci 12-letnie, frekwencja Dental health practices versus oral health condition in 12-year-old children...
doi:10.5604/20834543.1220521 fatcat:hl3zzgfmtzd7heki2r3r7ytimq