Μελέτη των υπερηχορρεομετρικών (doppler) δεικτών σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που αντιμετωπίζονται με νεώτερους φαρμακολογικούς παράγοντες ή βηματοδότηση

Βασίλειος Γ. Κουτσιμάνης
2012
Σκοπός της κλινικής μελέτης είναι η εξέταση και σύγκριση της αποτελεσματικότητας των ενδοφλέβιων ινότροπων φαρμάκων λεβοσιμενδάνη και μιλρινόνη στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, μετρούμενη με κλασσικές υπερηχορρεομετρικές παραμέτρους και τη συνεκτίμηση με αδρούς και νεώτερους δείκτες προσδιοριζόμενους υπερηχογραφικά. Το ίδιο εφαρμόσθηκε και σε ασθενείς φέροντες αμφικοιλιακό βηματοδότη – απινιδωτή. Η πρωτοτυπία της εργασίας έγκειται στο ότι συγκρίνονται τα δύο συγκεκριμένα φάρμακα με αιμοδυναμικά
more » ... ριτήρια στον άνθρωπο ενώ γίνεται προσπάθεια ανάδειξης των ενδεχόμενων πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή των νεώτερων υπερηχορρεομετρικών δεικτών, (Tei-index, Z-Ratio, PWVTILVOT). Στη μελέτη έλαβαν μέρος ασθενείς της B΄ Kαρδιολογικής κλινικής Α.Π.Θ. με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, κλάσης ΙΙΙ ή IV κατά NYHA που δεν ανταποκρίνονταν επαρκώς σε αυξημένες δόσεις διουρητικών. Καταρτίστηκαν δύο ομάδες μελέτης: Η πρώτη έλαβε εκτός της ενδεδειγμένης συμβατικής θεραπείας για καρδιακή ανεπάρκεια και λεβοσιμενδάνη, για 48 ή 72 ώρες. Στα τελικά σημεία περιλαμβάνονταν η αιμοδυναμική ανταπόκριση μετά από 24 ή 48 ώρες χορήγησης έκαστου ινότροπου φαρμάκου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις υπερηχοκαρδιογραφικές μετρήσεις και την κλινική ανταπόκριση. Για τους ασθενείς με αμφικοιλιακό βηματοδότη προσδιορίσθηκαν οι ίδιες μεταβλητές και η αιμοδυναμική ανταπόκριση εντός μηνός, τριμήνου, εξαμήνου και έτους απο της εμφυτεύσεως. Εκ των αποτελεσμάτων της μελέτης για τους φαρμακευτικούς παράγοντες συνάγονται τα εξής συμπεράσματα: Η χορήγηση λεβοσιμενδάνης ή μιλρινόνης χωρίς δόση εφόδου για περισσότερες από 24 και μέχρι 48 ώρες είναι ασφαλής και αποτελεσματική ως προς την άμεση κλινική βελτίωση. Τόσο η λεβοσιμενδάνη όσο και η μιλρινόνη βελτίωσαν νωρίς (24 ώρες) τις υπερηχογραφικές παραμέτρους αιμοδυναμικής απάντησης με υπεροχή της λεβοσιμενδάνης. Η παρακολούθηση με υπερηχογραφικές παραμέτρους κατά τη χορήγηση ινοτρόπων φαρμάκων σε οξεία καρδιακή ανεπάρκεια με την αξιοποίηση και των νεώτερων αυτών, αποτελεί μία αναντικατάστατη, ασφαλή, αναπαραγώγιμη και απο [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.129366 fatcat:7wgq4rap6fgnticbpfdjnmjf5a