Society news
Spolkový věstník

1941 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz SPOLKOVÝ VĚSTNÍK. ŘÁDNÁ VALNÁ SCHŮZE Jednoty českých matematiku a fysiků v Praze se bude konati ve středu dne n. prosince 1940 o půl 16. hodině v reálce v Praze I, Dušní 7. PORAD: 1. čteni protokolu poslední valné schůze. 2. Zprávy funkcionářů. 3. Zpráva kontrolující komise. 4. Doplňovací volby. Pořadím
more » ... by. Pořadím vystupují a bu dou voleni místopředseda, 7 členů výboru na 3 roky, 1 člen výboru na 2 roky a 1 člen vý boru na 1 rok, (i náhradníků a 3 kontrolující komisaři na 1 rok a 3 členové vědecké rady (sekce pro vyučování) na 2 roky. 5. Návrh výboru na změnu stfinov Brněnského odboru. 6. Volné návrhy (podepsané aspoň od 5 členů a podané předsedovi nejméně 3 dny před valnou sohůzi). Poznámka. K platnému usnesení valné schůze dostačí přítomnost třiceti členů. Kdyby se jich tolik nedostavilo, koná se valná schůze o půl hodiny posději, nehledě k počtu přítomných (či. 7 stanov). Závěrečné účty jsou vyloženy ve spokové kanceláři v Praze II, Žitná 25, osm dni před řádnou valnou schůzí členům k volnému nahlédnuti (či. 13 stanov). .. D83 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1939-40. 1. Zpráva ředitelova. Výbor předkládá přehled svého působeni v uplynulém správním roce a zadá, aby se jeho činnosti dostalo Vašeho schváleni. Stanovy, které jiřijala valná schůze 21. prosince 1939 a jež doplnil výbor, byly sphvAlony výnosem ministerstva vnitra ze dno 28. května 1940, řis. D-3111-21 3-1940-0. Budou otištěny v 2. sešitu ČaRojiisu. Také stanovy Brněnského odboru Jednoty budou nyní zlneněny. Při doplňovacích volbách na valné schůzi dno 21. jirosincc 1930 byli jednomyslně zvolnili: předsedou na 3 roky jirof. dr. M. Kóaaler, clony výboru na 3 roky |>rof. dr. V. Hlaixilt), v. skol. rada V, Inarii, řed. D. Kalina, v. Skol.' mdii S. Petira, jirof. dr. M. A. Valouch, j.rof. dr. F, Vy-čiclUo, prof. dr. L. Zachoval, na 2 roky doc. dr. F. Link, na 1 rok řed. dr. J. Sinieraki); náhradníky prof. dr. D. llkovič, posj. F. Marian, prof. M. MenMk, J*>KI. K. Pata, |>rof. dr. K. Róssler, prof. O. Setzer; kontrolují cími komisaři na 1 rok prof. dr. V. Lenz, j>rof. dr. B. Salomon, prof. dr. A. Zahrádka; členy vědecké rady, matematické sekce, doo. dr. V. Knichai. prof. dr. V. Kořínek, jirof. dr. J. Vojtech, fvsikální sekce, jirof. dr. V. Dolejiek, .loc. dr. Z. Horák, doc. dr. V. Petržilka. Výbor se ustavil, jak bylo uvedeno v Časopise, 66 (1939/40), D 103, a konal 7 sehňzí; kromě toho byly konány řetné schůze presidia, komisi a vědecké rady, jakož i členské schůze s přednáškami. Z výboru vystupuji, jirotožo so konči jejich funkční období: jirof. dr. B. Bydžovský, jirof. dr. V. Jarník, jirof. dr. R. Kukat, prof. dr. F. Lehar, řed. dr. J. Simerský, prof. dr. V. Trkal, zem. Skol. inspektor dr. A. Wangler a prof. J. Žďárek. Kromě jich nástupců dlužno zvoliti 6 náhradníků, 3 kontrolující komisaře a 3 ěleny vědecké rady, sekce pro vyučování. Loni vyšel 69. ročník Časopisu pro pěatováni matematiky a fysiky ve 4 sešitech, které obsahovaly na IV, 204 str. vědeckou část, rozdělenou na práce matematické (138 str.) a práce fysikami (66 str.), a na XII, 216 str. část nazvanou VyuíovAní, zprAvy, literatura, ktorá se dělila na články a referáty (56 str.), články metodické (83 str.), zprávy a drobnosti (8 str.), recense (27 str.) a spolkový věstník (42 str.). Pro vydAvAní Časopisu platí řád otištěný v Časopise, 63 (1933/4), V 72. Jeho redakce je uvodona v odd. 7c. Na ]X>pud cleiiň-eheiniků působících na středních Školách rozhodl so výbor zařaditi na zkoušku v Časopise do části Vyučování také chemii a zvolil redaktorem chemické části ředitele dr. F. Křehlika. Najde-li nový oddíl dosti zájmu mezi našimi členy-chemiky, stane se stálou součástí Časopisu. Výbor prosi, aby příspěvky určené do tohoto oddílu (referáty, metodické články, drobné zjirávy a recense) byly zasílány bud do kance láře Jednoty nebo jiřímo dr. F. Křohlíkovi, řediteli reálky, Praha I, Dušní 7. 19. ročník Rozhledu matematicko-pHrodovědeckých vyšel v 5 seSitech; jejich redakce je uvedena v odd. 7c. Počet odběratelů-nečlenů byl 1908 (loni 1532). Lze se nadíti, že v novém roce neklesne počet odběratelů. V Knihovní apiau matematických á fyaikálnich vyjde r. 1941 2. vy dání 1. svazku: B. Hoatinaký, Diferenciální geometrie. Nové vydAní 9. svaz ku: V. Hruika, Počet grafický, se připravuje. Hvězdářaká ročenka pro rok 1941, roě. 21, vyšla v listopadu péčí Pražské hvězdárny a za součinnosti České astronomické společnosti. Sestavili ji D84
doi:10.21136/cpmf.1941.121826 fatcat:wnjsr4fxdbc5jj7mmap7lzogme